Tuổi trẻ Agribank làm theo lời Bác

PV.

Trong những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Agribank đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc làm trên đã đạt được những kết quả thiết thực, khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Agribank và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Công trình Thanh niên của Thanh niên Agribank.
Công trình Thanh niên của Thanh niên Agribank.

Khi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào đời sống của mỗi đoàn viên thanh niên

Các cấp bộ Đoàn trong hệ thống Agribank đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước. Thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm quan các khu di tích lịch sử, khu căn cứ địa cách mạng; tổ chức các buổi học tập chuyên đề, các buổi tập huấn, nói chuyện, hội thảo, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng của Bác, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo lời Bác, đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện tiêu chí, phần việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Việc học tập và làm theo lời Bác còn được cụ thể hóa thông qua thực hiện có hiệu quả các nội dung của hai phong trào hành động cách mạng của Đoàn “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” gắn với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh koanh. Với mục tiêu rèn luyện người đoàn viên "vừa hồng, vừa chuyên" theo lời dạy của Bác Hồ, các cấp bộ Đoàn trong toàn hệ thống vừa chú trọng đổi mới nội dung và hình thức của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực góp phần bồi dưỡng lý tưởng, ổn định tư tưởng và nâng cao chất lượng chính trị của đoàn viên vừa chú trọng tổ chức các phong trào hành động bám sát nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ việc nâng cao chất lượng và kết quả hoạt động kinh doanh tại mỗi đơn vị, góp phần quảng bá thương hiệu Agribank một cách hiệu quả và thiết thực. Thông qua các cuộc vận động và các phong trào tiêu biểu như: phong trào thi đua "hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn", phong trào "đảm nhận công trình phần việc thanh niên", phong trào đăng ký đảm nhận xây dựng các “Phòng giao dịch/Quầy giao dịch thanh niên”, phong trào "Sáng tạo trẻ", phong trào "Xây dựng chi đoàn văn hoá doanh nghiệp", phong trào "Ngày thứ 7 tình nguyện", phong trào "Vì nghĩa tình biên giới hải đảo", phong trào "Đảm nhận công tác an sinh xã hội" v.v… các cấp bộ Đoàn đã tạo nên những sân chơi đầy ý nghĩa và thiết thực để hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Những bông hoa đep trong rừng hoa Thanh niên Agribank

Thanh niên Agribank hiện chiếm trên 30% lực lượng lao động toàn hệ thống trong tổng số gần 40 vạn cán bộ Agribank, với trình độ đại học, trên đại học, được trang bị ngoại ngữ và tin học từ cơ bản đến nâng cao. Nhận thức tầm quan trọng của đoàn viên thanh niên, Đảng ủy và Hội đồng thành viên Agribank luôn chú trọng, quan tâm công tác thanh niên.

Ban thường vụ Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Agribank ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động, trong đó có Nghị quyết chuyên đề số 86-NQ/ĐU-NHNo về lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank; đồng thời ban hành chương trình phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2016-2020 và thành lập Ban chỉ đạo công tác thanh niên Agribank giai đoạn 2016-2020 nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Agribank phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng; có trình độ học vấn, có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác thanh niên đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các đơn vị về thanh niên và công tác thanh niên.

Thực hiện lời dạy của Bác "Học phải đi đôi với hành", các tổ chức đoàn trong toàn hệ thống Agribank đã biết chuyển hóa việc thực hiện học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành sức mạnh mới để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Agribank đã được các cấp Ủy đảng, lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao như các phong trào sáng tạo trẻ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên.

Trong các năm qua, các cấp bộ đoàn đã đăng ký đảm nhận thực hiện được trên 200 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị lên đến trăm tỷ đồng, làm lợi cho Agribank hàng chục tỷ đồng. Có nhiều sáng kiến của thanh niên được ứng dụng vào hoạt động kinh doanh. Có thể kế đến như: Hệ thống cổng thanh toán Gateway Billpayment Supply của đoàn viên thanh niên Trung tâm công nghệ thống tin; Triển khai phần mềm quản lý thẻ CPS của đoàn viên thanh niên Trung tâm thẻ; Phần mềm tạo hồ sơ tín dụng APC của nhóm tác giả đoàn viên thanh niên chi nhánh Nghệ An; Phần mềm quản lý tiền mặt (CMS) của nhóm tác giả đoàn viên thanh niên chi nhánh Hà Nội, Ứng dụng mạng xã hội Facebook trong việc quảng bá sản phẩm dịch vụ và tư vấn khách hàng của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Agribank ...

Để kịp thời tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; đồng thời phát hiện và nhân rộng những cách làm sáng tạo, những mô hình hay, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

Năm nay, lần đầu tiên Agribank tổ chức bình chọn và tuyên dương 85 gương tiêu biểu “Thanh niên tiên tiến Agribank làm theo lời Bác”. Các gương tiên tiến đã được hội đồng bình xét lựa chọn từ đề nghị của các cơ sở Đoàn trong toàn hệ thống, đại diện cho trên 1 vạn đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong lao động và công tác, có những đóng góp đáng ghi nhận trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Agribank ( trong đó có 28 cán bộ quản lý trẻ giỏi và 57 đoàn viên tiêu biểu).

Thông qua hoạt động này, Đoàn thanh niên Agribank mong muốn tạo sức lan tỏa, đoàn kết trong tổ chức đoàn, khơi dậy trong mỗi đoàn viên thanh niên năng lực sáng tạo và nhiệt tâm cống hiến vì sự phát triển của bản thân, của Agribank và xã hội.

Xung kích lao động sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Agribank

Vinh dự và tự hào được là thành viên của ngôi nhà chung Agribank, mỗi đoàn viên thanh niên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò và vị trí của mình đối với gia đình, cơ quan, quê hương và Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Agribank đang đứng trước những thuận lợi và thách thức mới, trong đó thuận lợi là cơ bản nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức ( thách thức từ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, từ nâng cao khả năng cạnh tranh, từ các nguy cơ đạo đức tệ nạn xã hội)

Tình hình đó đòi hỏi Đoàn thanh niên Agribank nói chung và mỗi cơ sở Đoàn, mỗi chi đoàn nói riêng phải tích cực đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ kinh doanh; chương trình phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2106-2020, đoàn kết tập hợp đoàn viên thanh niên trong các phong trào hành động, các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị đồng thời quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người đoàn viên.

Nối tiếp truyền thống của các thế hệ thanh niên đi trước, mỗi đoàn viên thanh niên Agribank nguyện sống có nhiệt huyết, có trí thức, có tấm lòng nhân ái, có hoài bão, biết cống hiến và có bản lĩnh biết tự khẳng định mình.