Xử lý nghiêm những doanh nghiệp không nộp báo cáo thẩm định giá theo quy định


Kể từ 14/5/2019, những doanh nghiệp không nộp báo cáo thẩm định giá theo quy định sẽ bị xem xét xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Tính đến hết tháng 4/2019, còn 44 doanh nghiệp thẩm định giá chưa gửi báo cáo thẩm định giá trong năm 2018. Nguồn: Intternet
Tính đến hết tháng 4/2019, còn 44 doanh nghiệp thẩm định giá chưa gửi báo cáo thẩm định giá trong năm 2018. Nguồn: Intternet

Cục Quản lý giá  (Bộ Tài chính) cho biết, theo quy định, đối với doanh nghiệp (DN) thẩm định giá, trong thời hạn 6 tháng và hằng năm, phải gửi báo cáo (theo mẫu) về toàn bộ hoạt động thẩm định giá của DN, bao gồm cả hoạt động của các chi nhánh thẩm định giá trực thuộc.

Báo cáo 6 tháng phải gửi chậm nhất vào ngày 30/7 của năm. Với báo cáo năm, thời hạn nộp chậm nhất vào ngày 30/1 của năm liền năm báo cáo.

Với báo cáo đột xuất, DN thẩm định giá và chi nhánh trực thuộc phải báo cáo bằng văn bản gửi tới Bộ Tài chính hoặc các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác có thẩm quyền theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP liên quan đến hoạt động thẩm định giá của DN để phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước về thẩm định giá, giái quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thẩm định giá.

Tương tự, đối với tổ chức nghề nghiệp thẩm định giá, định kỳ 6 tháng và hằng năm, tổ chức nghề nghiệp thẩm định giá phải gửi 1 bản báo cáo cho mỗi kỳ (theo mẫu). Báo cáo tháng cũng phải gửi chậm nhất vào ngày 30/7 của năm và báo cáo năm gửi chậm nhất vào ngày 30/1 của năm kế tiếp.

Tổ chức nghề nghiệp cũng phải gửi báo cáo đột xuất tới Bộ Tài chính (nếu có) hoặc theo đề nghị của Bộ Tài chính để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thẩm định giá.

Doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh trực thuộc và tổ chức nghề nghiệp thẩm định giá chịu trách nhiệm về tính chính xác của các báo cáo cung cấp cho Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 4/2019, Bộ Tài chính vẫn chưa nhận được báo cáo của 44 doanh nghiệp thẩm định giá trong năm 2018.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, kể từ 14/5/2019, những DN không nộp báo cáo thẩm định giá theo quy định sẽ bị xem xét xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Trước đó, đầu tháng 4, Bộ Tài chính đã ban hành 4 Quyết định về việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong thời gian 60 ngày đối với 4 doanh nghiệp vi phạm. Doanh nghiệp bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải có báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Tài chính về việc xử lý và khắc phục vi phạm của đơn vị kèm theo các tài liệu chứng minh liên quan; Đồng thời, đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định.