Xử lý tài sản là xe ô tô công khi dự án kết thúc thế nào?

Theo Chinhphu.vn

Tài sản là xe ô tô phục vụ quá trình thực hiện dự án được quản lý, sử dụng và xử lý theo quy định tại Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo quy định tại Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trường hợp tài sản là xe ô tô phục vụ công tác quản lý dự án khi dự án kết thúc được thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 Thông tư số 198/2013/TT-BTC (nay là Điểm d, Khoản 2, Điều 7 Quyết định số 32/2015/QĐ- TTg: Khi dự án kết thúc, xe ô tô trang bị phục vụ công tác quản lý dự án của Ban quản lý dự án phải bàn giao cho cơ quan tài chính (Sở Tài chính đối với dự án địa phương quản lý) để xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước).

Trường hợp tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án được quản lý, xử lý theo quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Thông tư số 198/2013/TT- BTC của Bộ Tài chính; cụ thể:

- Tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án và đối tượng thụ hưởng kết quả đó phải được xác định cụ thể trong dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Việc quản lý, xử lý tài sản sau khi dự án kết thúc thực hiện theo quy định tại Điều 22, Điều 23 Thông tư số 198/2013/TT-BTC.

Tại Mục 1 Chương VI Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018) và các văn bản hướng dẫn Luật quy định việc xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án và xử lý tài sản là kết quả của dự án.

Việc quyết toán dự án hoàn thành

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 16/1/2016 của Bộ Tài chính.

Trong đó, tại Điều 3 Thông tư trên quy định: Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa dự án vào khai thác, sử dụng... Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định nêu trên, việc xử lý tài sản là xe ô tô của dự án sử dụng vốn nhà nước đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật từng thời kỳ quy định về xử lý tài sản của dự án sử dụng vốn Nhà nước.

Việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước đề nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 16/1/2016 của Bộ Tài chính.