Kho bạc Nhà nước:

10 tháng, kiểm soát, thanh toán 893.819,1 tỷ đồng cho chi thường xuyên và chi đầu tư

PV. (Tổng hợp)

Theo số liệu mới nhất từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), ước đến hết ngày 31/10/2018, toàn hệ thống đã kiểm soát, thanh toán 893.819,1 tỷ đồng cho chi thường xuyên và chi đầu tư.

Ước đến hết ngày 31/10/2018, toàn hệ thống đã kiểm soát, thanh toán 893.819,1 tỷ đồng cho chi thường xuyên và chi đầu tư.
Ước đến hết ngày 31/10/2018, toàn hệ thống đã kiểm soát, thanh toán 893.819,1 tỷ đồng cho chi thường xuyên và chi đầu tư.
Cụ thể, vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2018 giải ngân qua hệ thống KBNN đạt trên 222.025 tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch.
Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân trên 220.403 tỷ đồng, đạt 57,9% kế hoạch (bao gồm: vốn xây dựng cơ bản giải ngân trên 180.771 tỷ đồng, đạt 60,4% kế hoạch; Vốn trái phiếu chính phủ giải ngân trên 12.828 tỷ đồng, đạt 30,6% kế hoạch; Vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân gần 26.804 tỷ đồng, đạt 67,6% kế hoạch). Nguồn thu để lại giải ngân trên 1.621 tỷ đồng, đạt 37,2% kế hoạch KBNN nhận được.

Đặc biệt, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, toàn hệ thống KBNN từ chối ước đạt 56,5 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định...