3 nhóm tiêu chí để đánh giá mức độ rủi ro về hoá đơn điện tử

Thùy Linh

Một trong những chức năng quan trọng của Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử (HĐĐT) đó chính là đánh giá theo bộ chỉ số tiêu chí rủi ro về hóa đơn.

Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử đã được Tổng cục Thuế chính thức vận hành.
Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử đã được Tổng cục Thuế chính thức vận hành.

Cụ thể, ngày 2/2/2023, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 78/QĐ-TCT về Bộ chỉ số tiêu chí (CSTC) đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn.

Việc ban hành này nhằm giúp cơ quan thuế phân tích thông tin, xác định người nộp thuế (NNT) có dấu hiệu rủi ro cao để chuyển sang hình thức sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế hoặc đưa vào diện kiểm tra việc quản lý và sử dụng hóa đơn.

Theo Quyết định số 78/QĐ-TCT, Bộ CSTC gồm 3 nhóm:

Nhóm 1 là nhóm các CSTC xác định NNT chuyển từ sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế sang HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Trường hợp nếu NNT có dấu hiệu rủi ro thuộc một trong các CSTC này thì NNT sẽ phải chuyển đổi áp dụng từ sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế sang sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

Nhóm 2 là nhóm các CSTC xác định NNT có dấu hiệu rủi ro phải thực hiện rà soát, kiểm tra việc quản lý và sử dụng hóa đơn. Nhóm CSTC này là nhóm CSTC áp dụng phương pháp tính điểm, xếp hạng rủi ro. Trên cơ sở đó lựa chọn số lượng NNT để đưa ra danh sách NNT cần rà soát, kiểm tra xác định vi phạm về hóa đơn nói riêng và vi phạm về thuế nói chung.

Nhóm 3 là nhóm các CSTC tham khảo xác định NNT có dấu hiệu rủi ro phải thực hiện rà soát, kiểm tra việc quản lý và sử dụng hóa đơn. Trường hợp NNT có dấu hiệu rủi ro thuộc một trong các tổ hợp CSTC này thì sẽ lựa chọn NNT để đưa vào danh sách NNT cần rà soát, kiểm tra mà không qua chấm điểm rủi ro.

Riêng đối với quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý và sử dụng hoá đơn, để triển khai thực hiện Bộ CSTC theo Quyết định số 78/QĐ-TCT được thống nhất tại cơ quan thuế các cấp, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu xây dựng Quy trình hướng dẫn áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn được thực hiện tự động bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Quy trình dự kiến sẽ ban hành trong tháng 4/2023.