5 nguyên tắc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hà Anh

Từ ngày 16/8/2019, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ pháp lý từ các cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc nhất định.

Từ ngày 16/8/2019, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ pháp lý từ các cơ quan quản lý nhà nước.
Từ ngày 16/8/2019, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ pháp lý từ các cơ quan quản lý nhà nước.

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thực hiện theo những nguyên tắc sau:

Một là, việc hỗ trợ pháp lý cho DNNVV có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không chồng chéo, trùng lặp.

Hai là, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện của DNNVV; tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho DNNVV và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Ba là, việc hỗ trợ pháp lý cho DNNVV được ưu tiên thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý.

Bốn là, căn cứ nguồn lực chương trình hỗ trợ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ pháp lý cho DNNVV quyết định hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên như sau: DNNVV do phụ nữ làm chủ, DN sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước; DNNVV sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người quyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật; DNNVV nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước.

Năm là, Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, DN, cá nhân tham gia thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2019.