6 tháng đầu năm, ngành Bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 277.384 tỷ đồng

PV.

Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng tài sản của toàn ngành Bảo hiểm ước đạt 336.997 tỷ đồng (tăng 27,33%) so với cùng kỳ năm 2017; Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 277.384 tỷ đồng (tăng 27,47%) so với cùng kỳ năm 2017.

6 tháng đầu năm, ngành Bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 277.384 tỷ đồng .
6 tháng đầu năm, ngành Bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 277.384 tỷ đồng .

Đánh giá về tốc độ tăng trưởng của ngành Bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2018, ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, 6 tháng đầu năm, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. 

Theo đó, tổng tài sản của toàn Ngành ước đạt 336.997 tỷ đồng, tăng 27,33% so với cùng kỳ năm 2017; Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 277.384 tỷ đồng (tăng 27,47%) so với cùng kỳ năm 2017; Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 218.351 tỷ đồng (tăng 36,83%) so với cùng kỳ năm 2017; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 71.143 tỷ đồng (tăng 27,87%) so với cùng kỳ năm 2017.

Cùng với đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn Ngành ước đạt 58.656 tỷ đồng (tăng 24,35%) so với cùng kỳ năm 2017; Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 16.322 tỷ đồng (tăng 22,43%) so với cùng kỳ năm 2017.

Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm đã soạn thảo, xây dựng trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành 3 nghị định là Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số và Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp.

Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Bảo hiểm cũng được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, ngành Bảo hiểm đã triển khai thanh tra 4/7 doanh nghiệp bảo hiểm. Trong đó, đã kết thúc thanh tra và đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam. Đã kết thúc thanh tra và đang hoàn thiện Biên bản làm việc, tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra tại Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam và đã triển khai thanh tra Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Về kiểm tra, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm (VINARE, AIA, Sunlife, Công ty TNHH một thành viên Bảo hiểm Ngân hàng Công thương Việt Nam).