8 tháng đầu năm, gần 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ phát hành qua Kho bạc Nhà nước

An Hòa

Bên cạnh việc tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; hoàn thiện các quy trình về kiểm soát chi, rút ngắn thời gian thanh toán các nguồn vốn ngân sách, trong 8 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước cũng đã triển khai các giải pháp huy động vốn, điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước.

Hoạt động giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Ninh Bình
Hoạt động giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Ninh Bình

Về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN), Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo KBNN địa phương tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN. Tính đến ngày 31/8/2022, lũy kế thu NSNN trong cân đối là hơn 86% so với dự toán năm 2022. Trong đó: Thu nội địa trong cân đối (không tính dầu thô) hơn 82% so với dự toán năm 2022; Thu từ dầu thô là hơn 186% so với dự toán năm 2022; Thu từ xuất nhập khẩu bằng 99,74% so với dự toán năm 2022 (đã trừ dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng).

Tính đến hết tháng 8/2022, KBNN cũng đã thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN. Trong đó: Chi thường xuyên: hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát là hơn 53% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Chi đầu tư: lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 ước đạt hơn 200 ngàn tỷ đồng, khoảng hơn 38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2022, KBNN đã luôn bám sát diễn biến thị trường, triển khai các giải pháp huy động vốn, điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và quản lý nguồn ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả. Theo đó, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 99.582 tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành bình quân là 13,91 năm; kỳ hạn còn lại danh mục là 9,17 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,56%/năm.

Đồng thời, KBNN đã triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước; tiếp tục triển khai việc mở rộng phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại theo lộ trình.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ trọng tâm khác cũng tiếp tục được triển khai đảm bảo tiến độ và hiệu quả, góp phần vào kết quả chung của ngành Tài chính như: Dịch vụ công trực tuyến KBNN đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời 100% yêu cầu hỗ trợ cho các đơn vị, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tác nghiệp nhanh chóng trên các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin; Hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện giao dịch chi NSNN qua Dịch vụ công trực tuyến; Phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương triển khai Nghị quyết số 53/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2020; Phối hợp với các vụ, cục, tổng cục thẩm định quyết toán NSNN năm 2021 và triển khai công tác quyết toán NSNN năm 2021.

Đồng thời, KBNN tiếp tục, quan tâm chú trọng công tác báo chí, truyền thông, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, đồng hành cùng sự phát triển chung của hệ thống KBNN.