99,9% khách hàng hài lòng về sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa thông báo kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN đợt 1 năm 2024.

Kho bạc Nhà nước thường xuyên thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước.
Kho bạc Nhà nước thường xuyên thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, mức độ hài lòng về sự phục vụ của hệ thống KBNN đạt tỷ lệ 99,91%. Mức độ hài lòng về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của KBNN là 99,27%. Mức độ hài lòng về tình hình phản ánh, xử lý kiến nghị của KBNN đạt tỷ lệ 99,94%. Mức độ hài lòng về việc công khai, cập nhật các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN đạt tỷ lệ 99,94%.

Về kết quả đánh giá đối với các đơn vị KBNN, qua kết quả khảo sát, đánh giá đợt 1/2024 đã có sự thay đổi tích cực so với đợt 2/2023. Cụ thể: mức độ hài lòng của hệ thống KBNN tăng; điểm số hài lòng tại tất cả các chỉ số đánh giá hệ thống và KBNN nơi giao dịch đều tăng; số lượng các phản ánh về chất lượng dịch vụ công trực tuyến của KBNN và việc công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN giảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, KBNN cho biết vẫn còn có nhiều ý kiến phản ánh về cách thức giải quyết công việc và năng lực, thái độ phục vụ của công chức KBNN trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cần tiếp tục được chấn chỉnh và có giải pháp khắc phục.

Thời gian tới, KBNN đề nghị Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố; Giám đốc Sở Giao dịch KBNN sử dụng kết quả về mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với hệ thống KBNN là 99,91% để công khai và gửi cơ quan chính quyền địa phương (khi có yêu cầu).

Cùng với đó, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, phổ biến đến từng phòng nghiệp vụ, các đơn vị KBNN cấp huyện trực thuộc và từng công chức của đơn vị về kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của hệ thống KBNN và của đơn vị mình, đặc biệt là các phản ánh, ý kiến không hài lòng về cách thức giải quyết công việc của công chức KBNN và năng lực, thái độ công chức KBNN trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; hạn chế tối đa tình trạng chậm, muộn trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

KBNN cũng đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát các công chức trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đáp ứng đầy đủ năng lực xử lý hồ sơ, thái độ phục vụ và đạo đức công vụ; xử lý nghiêm theo quy định các công chức, đơn vị có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho đơn vị giao dịch và có thái độ, hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức công vụ.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính  theo quy định, nhất là tại KBNN cấp huyện. Đồng thời, tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức về đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ khách hàng và kỹ năng giao tiếp. Tăng cường tập huấn, cập nhật chính sách, chế độ mới cho công chức, nhất là đội ngũ công chức giao dịch trực tiếp với cá nhân, tổ chức.

KBNN yêu cầu tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị, công chức. Đồng thời, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để thường xuyên kiểm tra hoặc kiểm tra đột xuất hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương đối với các phòng nghiệp vụ tại KBNN tỉnh, thành phố và KBNN cấp huyện.

Trong thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến để gia tăng tiện ích, tạo thuận lợi cho người sử dụng và tăng tiện ích phục vụ công tác quản lý của Lãnh đạo KBNN các cấp.