Báo cáo thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện thế nào?

PV.

Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2017/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Thông tư quy định, danh mục dự án, số vốn bố trí cho từng dự án, từng chương trình của từng bộ, ngành, địa phương đảm bảo đúng các quyết định giao kế hoạch vốn của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, về nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước, trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn trong nước, bao gồm cả vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và các nguồn vốn khác thuộc ngân sách nhà nước (nếu có); vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương; vốn trái phiếu chính phủ; vốn công trái quốc gia; vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước. Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay để đầu tư các dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách xã hội.

Về nguyên tắc thực hiện chế độ báo cáo, số liệu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm phải kịp thời, chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung thông tin của dự án theo từng nguồn vốn và đúng thời gian quy định. Đồng thời, phải có thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện giao kế hoạch, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công theo kế hoạch; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công. 

Danh mục dự án, số vốn bố trí cho từng dự án, từng chương trình của từng Bộ, ngành, địa phương đảm bảo đúng các quyết định giao kế hoạch vốn của cấp có thẩm quyền (bao gồm kế hoạch năm, kế hoạch bổ sung, kế hoạch kéo dài, kế hoạch điều chỉnh).

Đối với nguồn vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý, trường hợp HĐND các cấp giao kế hoạch vốn (nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương, vốn đầu tư công khác do địa phương quản lý) cao hơn hoặc bổ sung ngoài kế hoạch vốn đầu tư công do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao thì địa phương phải có giải trình rõ các nguồn vốn giao tăng, nguồn vốn giao bổ sung trong kế hoạch và tổng hợp đầy đủ vào cột giao kế hoạch vốn của địa phương quy định tại Thông tư này…

Tỷ lệ giải ngân vốn hằng tháng, hằng quý, hằng năm, giữa kỳ và cả giai đoạn trung hạn phải được tính trên tổng số kế hoạch vốn đầu tư công được cấp có thẩm quyền giao hằng năm và trung hạn theo quy định.

Đối với báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc bộ, ngành quản lý, trường hợp kế hoạch giao đầu năm là sau 5 ngày kể từ ngày ký quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các đơn vị theo quy định.

Trường hợp kế hoạch vốn bổ sung trong năm hoặc kế hoạch điều chỉnh là sau 10 ngày (kể từ ngày ký). Trường hợp vốn năm trước kéo dài sang năm sau thì sau 10 ngày.

Đối với việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc bộ, ngành quản lý năm thì hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) là trước ngày 10 của tháng đầu tiên quý tiếp theo, hằng năm (báo cáo 13 tháng) là trước ngày 28/2 năm sau năm kế hoạch.

Trường hợp thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn là trước ngày 10/7 năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Cả giai đoạn trung hạn là trước ngày 28/2 năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo.

Kho bạc Nhà nước tỉnh/thành phố báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm thuộc bộ, ngành, địa phương quản lý (không bao gồm nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng chính sách xã hội, khoản cấp bù chênh lệch lãi suất và vốn đầu tư từ tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà) hằng tháng trước ngày 5 tháng sau. Hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 8 của tháng đầu tiên quý sau.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2017 và thay thế Thông tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ.

Các cơ quan đơn vị thực hiện chế độ báo cáo và nội dung báo cáo quy định tại Thông tư này bắt đầu từ kỳ báo cáo tháng 11, quý IV/2017.