Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định hướng dẫn về đăng ký thuế

Thùy Linh

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế và Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định hướng dẫn về đăng ký thuế và ướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định hướng dẫn về đăng ký thuế và ướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 105/2020/TT-BTC. Cụ thể, bổ sung khoản 2a sau khoản 2 và sửa đổi điểm a, điểm h khoản 3 Điều 5 như sau: Số định danh cá nhân được cấp theo quy định của pháp luật về căn cước công dân là mã số thuế của cá nhân, đại diện hộ gia đình theo quy định tại điểm k, l, n khoản 2 Điều 4 Thông tư này (trừ trường hợp cá nhân kinh doanh thì sử dụng mã số thuế được cấp theo quy định tại điểm a.2, điểm h Khoản 3 Điều này).

Trước đó, khoản 7, Điều 35, Luật Quản lý thuế quy định: “Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế”. Theo đó, mã số định danh cá nhân chỉ dụng làm mã số thuế của cá nhân, đại diện hộ gia đình, không sử dụng làm mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính cũng đề xuất bỏ bản sao Thẻ căn cước công dân trong hồ sơ đăng ký thuế. Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 7 của Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế, trong đó sửa đổi điểm d khoản 6, khoản 9, khoản 10 Điều 7 như đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay và tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu quy định tại Điểm g, m Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế 

Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập và có uỷ quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập. 

Trường hợp nộp thuế thu nhập cá nhân tại nhiều cơ quan chi trả thu nhập trong cùng một kỳ nộp thuế, cá nhân chỉ uỷ quyền đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập. Cá nhân thông báo mã số thuế của mình với các cơ quan chi trả thu nhập khác để sử dụng vào việc kê khai, nộp thuế.

Cơ quan thuế thực hiện cập nhật thông tin địa chỉ theo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo cho người nộp thuế biết cùng với thông báo cá nhân sử dụng số định danh cá nhân là mã số thuế. 

Cá nhân kiểm tra lại thông tin địa chỉ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp không chính xác, cá nhân thực hiện điều chỉnh thông tin với cơ quan công an theo quy định của pháp luật về căn cước công dân, đồng thời đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư này để đảm bảo thông tin đồng bộ.