Căn cứ xét miễn, giảm thuế đối với trường hợp nguyên liệu bị hỏa hoạn

Theo mof.gov.vn

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ Cục Hải quan TP. Hải Phòng giải quyết hiệu quả vướng mắc trong việc xử lý thuế đối với trường hợp nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu bị hỏa hoạn, Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5529/TCHQ-TXNK hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất bị hỏa hoạn được xét giảm thuế

Theo điều 14 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ và Điều 111 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định, chứng nhận thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá.

Cơ quan Hải quan căn cứ vào số lượng hàng hoá bị mất mát và tỷ lệ tốn thất thực tế của hàng hoá đã được giám định, chứng nhận để xét giảm thuế.

Khoản 5 Điều 107 Thông tư 38/2015/TT-BTC cũng quy định: Nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại toàn bộ, không còn giá trị sử dụng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây ra được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 107 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Căn cứ quy định tại Điều 59 Luật Hải quan số 54/2014/QH13: Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng.

Chính sách xét miễn, giảm thuế

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn tại thời điểm Nghị định 87/2010/NĐ-CP, Thông tư 38/2015/TT- BTC có hiệu lực thì áp dụng chính sách xét miễn thuế, xét giảm thuế theo quy định tại Nghị định 87/2010/NH-CP, Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Về hồ sơ đề nghị giảm thuế: Theo Điểm d Khoản 2 Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị giảm thuế gồm: Bản gốc Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. Giấy chứng nhận giám định phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Về hồ sơ xét miễn thuế: Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 108 Thông tư 38/2015/TT-BTC, hồ sơ xét miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng gồm: Một bản sao Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khâu bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá nhập khẩu, về tình trạng hàng hóa không còn giá trị sử dụng.

Về hồ sơ xét giảm thuế: Theo Điểm c Khoản 1 Điều 112 Thông tư 38/2015/TT-BTC, hồ sơ xét giảm thuế sẽ gồm: Bản gốc Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá nhập khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ quan xác nhận số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa nhập khẩu do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ là thượng nhân kinh doanh dịch vụ giám định.

Thời hạn nộp hồ sơ xét miễn thuế

Khoản 1 Điều 109 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: Thời hạn nộp hô sơ xét miễn thuế chậm nhất đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuât khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ là 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền xác nhận về mức độ-thiệt hại.

Người nộp thuế nộp hồ sơ cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan hoặc chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xác nhận về mức độ hư hỏng, mất mát, thiệt hại (theo như quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP).

Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ xét miễn thuế, giảm thuế quá thời hạn quy định nêu trên thì không đáp ứng quy định về thủ tục xem xét miên thuê, giảm thuế.