Chưa thanh, kiểm tra doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19


Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1046/TCT-TTKT về việc triển khai và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, trên cơ sở danh sách doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được phê duyệt, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế tiến hành rà soát, tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Riêng các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, cụ thể như trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không... thì dù có trong kế hoạch cũng chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp tập trung xem xét phân tích rủi ro chuyên sâu, báo cáo cấp trên để thực hiện điều chỉnh kế hoạch đối với các doanh nghiệp có yếu tố rủi ro thấp theo quy định. Quá trình phân tích chuyên sâu được thực hiện thông qua các báo cáo của doanh nghiệp và thông tin cơ quan thuế thu thập để hạn chế tiếp xúc và giảm thời gian làm việc tại doanh nghiệp.

Ngoài việc không thanh tra, kiểm tra đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể là không thanh tra, kiểm tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra.

Đối với các trường hợp chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, thì thực hiện theo đúng nguyên tắc và thẩm quyền được quy định tại Điều 15, Nghị định số 82/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính.