Củng cố, xây dựng ngành Kiểm toán đoàn kết, vững mạnh toàn diện

Thùy Linh

Tại Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập (11/7/1994-11/7/2024) tổ chức sáng ngày 11/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là: Phải rất công tâm, khách quan, trong sáng; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Kiến nghị xử lý về tài chính trên 740 nghìn tỷ đồng

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn cho biết, ngày 11/7/1994, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70-CP thành lập KTNN. Sự ra đời của KTNN là tất yếu khách quan, phù hợp với bối cảnh và xu hướng phát triển của Đất nước, gửi gắm rất nhiều kỳ vọng của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước về phát triển một hệ thống công cụ kiểm tra, kiểm soát để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Từ khi thành lập đến nay, KTNN đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính trên 740 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế, hủy bỏ hơn 2.200 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý có nội dung không phù hợp quy định của Nhà nước và thực tiễn, kịp thời khắc phục “lỗ hổng” về cơ chế, chính sách, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

“Ngành KTNN ý thức được rằng, để có được những thành tựu to lớn trong 30 năm qua, toàn Ngành đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế, sự phấn đấu, cống hiến của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của toàn ngành qua các thời kỳ. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ngành, tôi xin được bày tỏ lời tri ân, lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất”, ông Ngô Văn Tuấn cho biết.

Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, xác định mục tiêu phát triển KTNN là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng, nâng cao trách nhiệm giải trình và bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Toàn ngành KTNN trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục kiên định với phương châm hành động “Chất lượng và đạo đức công vụ” nhằm đạt mục tiêu “Chất lượng, chất lượng hơn và chất lượng hơn nữa”, đảm bảo thực hiện trách nhiệm “vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững”; trong tương lai xa hơn, tầm nhìn phát triển KTNN phải gắn chặt với các yêu cầu mới của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu đưa nước ta đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, KTNN mong muốn và kỳ vọng sẽ có sự phát triển đột phá để phấn đấu trở thành: Cơ quan kiểm toán tối cao việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực; nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, phục vụ hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, quản lý điều hành và quyết định các vấn đề quan trọng của Đất nước.

Sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, từ khi thành lập đến nay, thông qua các hoạt động kiểm toán đã góp phần tiết kiệm chi hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, ngăn chặn và xử lý nhiều sai phạm. Hoạt động kiểm toán cũng hỗ trợ hiệu quả công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

KTNN đã luôn bám sát hoạt động của Quốc hội và công tác điều hành, quản lý kinh tế - xã hội của Đất nước; giúp Quốc hội có nguồn thông tin, dữ liệu tin cậy để phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương hằng năm; giúp cho hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được hiệu quả hơn.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

"Thông qua hoạt động kiểm toán đã phát hiện những bất cập trong quy định, chính sách, có những kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách về tài chính công, tài sản công. Đồng thời qua kiểm toán, hỗ trợ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương trong quản lý, điều hành, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu KTNN tiếp tục nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chỉ đạo quản lý, điều hành của Chính phủ về ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa, tiền tệ; lựa chọn và tập trung ưu tiên thực hiện các mục tiêu trọng tâm của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Đặc biệt, cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính: Ngành Kiểm toán phải “luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải “đúng vai thuộc bài”, thực sự am hiểu và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, pháp luật, quy chế, quy định, đặc biệt phải rất công tâm, khách quan, trong sáng; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

KTNN cần tiếp tục củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hoạt động của KTNN ngày càng hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu, rà soát Luật KTNN để đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Cùng với đó, cần tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa KTNN với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan; tổ chức và hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại. Xác định mục tiêu, trọng tâm kiểm toán, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, giám sát tài chính công, tài sản công, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu KTNN tiếp tục quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; củng cố, xây dựng toàn ngành Kiểm toán đoàn kết, vững mạnh toàn diện.

Đồng thời, chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KTNN; củng cố ngày càng vững chắc vị thế, uy tín của KTNN trong hệ thống các cơ quan nhà nước Việt Nam và trong hệ thống các cơ quan kiểm toán quốc tế.