Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Theo baochinhphu.vn

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

TP. Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017. Nguồn: Internet
TP. Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017. Nguồn: Internet

Cụ thể, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành của Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại Thông báo số 300/TB-UBND ngày 19/4/2017.

Một số nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình và nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2017 được Thành phố giao như sau:

Khẩn trương kiện toàn về tổ chức, xây dựng các quy trình, quy chế làm việc; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, trong đó phân công lãnh đạo Ban quản lý dự án và các cán bộ thực hiện nhiệm vụ theo hướng chuyên môn hóa trong từng công đoạn: giám sát, kiểm tra khối lượng; làm thủ tục hoàn công, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư...;

Xác định rõ nhu cầu vốn thực hiện các dự án, báo cáo, đề xuất UBND Thành phố để có kế hoạch cân đối, bố trí trên tinh thần ưu tiên các dự án trọng điểm, các dự án chuyển tiếp, các dự án thuộc chương trình giảm ùn tắc giao thông, các dự án cấp thiết về môi trường, dự án có tính kết nối, sớm đem lại lợi ích phát triển kinh tế;

Rà soát, thống kê các nội dung vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của từng dự án đang triển khai. Quyết định phân công (bằng văn bản) giao trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách thực hiện công tác GPMB từng dự án; phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, thị xã thường xuyên đôn đốc công tác GPMB.

Kịp thời phối hợp các sở, ngành có liên quan báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách về các khó khăn, vướng mắc; nội dung liên quan đến 02 đồng chí Phó Chủ tịch trở lên thì UBND Thành phố họp tập thể lãnh đạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA: Phân công một đồng chí lãnh đạo và bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi các dự án sử dụng vốn ODA, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng và đôn đốc thanh toán, quyết toán;

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, phải xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà thầu (về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án...); trường hợp nhà thầu từng có sai phạm lớn trong đầu tư xây dựng; nhà thầu chưa thực hiện theo kết luận thanh tra, kiểm toán nhà nước thì không được xét tham gia dự thầu;

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ vào ngày 24 hàng tháng (hoặc đột xuất theo yêu cầu) gửi UBND Thành phố, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017; báo báo ngay trong ngày với UBND Thành phố, Sở chuyên ngành liên quan đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc, công việc đột xuất cần xử lý.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương kiện toàn hoàn thiện về tổ chức bộ máy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện theo đúng quy định của Luật Xây dựng và chỉ đạo của UBND Thành phố; chỉ đạo Ban quản lý dự án xây dựng các quy trình, quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm cụ thể của từng phòng, ban trên cơ sở tham khảo mô hình tổ chức, quy chế làm việc, quy trình tổ chức quản lý dự án của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành của Thành phố theo tinh thần UBND Thành phố đã chỉ đạo tại Thông báo số 300/TB-UBND ngày 19/4/2017.    

Tập trung và chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố giao về GPMB các dự án trên địa bàn, trong đó, có các nhiệm vụ cụ thể GPMB một số dự án, công trình trọng điểm theo đúng tinh thần UBND Thành phố đã kết luận, chỉ đạo tại Thông báo số 273/TB-UBND ngày 13/4/2017;

Tập trung chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các phòng, ban trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017 bằng các nguồn vốn:

Nguồn vốn phân cấp, nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ, bổ sung có mục tiêu và nguồn ngân sách Thành phố giao UBND cấp huyện làm chủ đầu tư theo tinh thần UBND Thành phố đã chỉ đạo 05 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành của Thành phố tại Thông báo số 300/TB-UBND ngày 19/4/2017.

Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố tham mưu UBND Thành phố duy trì công tác giao ban với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành Thành phố về công tác GPMB triển khai các dự án, công trình trọng điểm; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình công tác GPMB, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất cụ thể; các sở, ngành chức năng có trách nhiệm tổng hợp tình hình, các khó khăn, vướng mắc về GPMB liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước, đề xuất, báo cáo tại cuộc họp giao ban.

Đối với các khu vực GPMB phức tạp, có khối lượng lớn, Chủ tịch các quận, huyện, thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn cùng tham dự họp giao ban kiểm điểm tiến độ....