Đề xuất kinh phí xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Đức Mạnh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan về dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Khoản 3, Điều 76, Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS).

Mức chi xử lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường BĐS được đề xuất thực hiện theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin và các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông.
Mức chi xử lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường BĐS được đề xuất thực hiện theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin và các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông.

Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Khoản 3, Điều 76, Luật Kinh doanh BĐS áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp quản lý và sử dụng giá dịch vụ khai thác và sử dụng tài liệu BĐS từ hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Dự thảo nêu rõ về kinh phí xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS. Theo đó, ngân sách nhà nước bố trí dự toán của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; cụ thể:

Ngân sách trung ương đảm bảo cho các hoạt động xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác; điều tra, thu thập thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS do Trung ương thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Ngân sách địa phương đảm bảo cho các hoạt động xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác; điều tra, thu thập thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS do địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các nội dung chi được quy định tại dự thảo gồm: Chi điều tra, thu thập, tiếp nhận thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường BĐS; Chi xử lý, cập nhật, lưu trữ thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường BĐS; Chi phí đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các công chức, viên chức được phân công thực hiện quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS; Chi hướng dẫn việc chia sẻ, cung cấp, thu thập, cập nhật, xử lý, lưu trữ, bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

Đối với mức chi điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường BĐS, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tồng Điều tra thống kê quốc gia; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 37/2022/TT-BTC.

Với mức chi xử lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường BĐS, thực hiện theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin; các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông,

Với mức chi phí đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phục vụ công tác quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-BTC...

 

Theo Khoản 3 Điều 76 Luật Kinh doanh BĐS, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc sử dụng kinh phí để xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS; hướng dẫn xác định giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS theo quy định của pháp luật về giá; hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền thu được từ cung cấp dịch vụ thông tin, dũ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.