Đề xuất sửa đổi, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên

Hà Anh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 05/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC.

Thực hiện điều chỉnh Khung giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
Thực hiện điều chỉnh Khung giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về áp dụng khung giá tính thuế tài nguyên. Cụ thể, đối với trường hợp giá tài nguyên phổ biến trên thị trường có biến động cao hơn mức giá tối đa của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành, thì Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên hoặc văn bản điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên phù hợp với thị trường, đảm bảo đúng chính sách pháp luật.

Đối với trường hợp giá tài nguyên phổ biến trên thị trường có biến động thấp hơn nhưng không quá 20% so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành, thì Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên hoặc văn bản điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên phù hợp với thị trường, đảm bảo đúng chính sách pháp luật.

Đối với trường hợp phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ giá giao dịch phổ biến trên thị trường hoặc giá bán tài nguyên đó trên thị trường trình UBND tỉnh ban hành văn bản bổ sung Bảng giá tính thuế đối với loại tài nguyên này.

Sở Tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin đối với các trường hợp nêu trên và gửi văn bản về Bộ Tài chính, chậm nhất 30 ngày kể từ khi UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên hoặc hoặc văn bản điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên.

Bên cạnh các nội dung trên, dự thảo Thông tư đề xuất điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên.

Theo đó, các trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên gồm: Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành; Phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên.

Sở Tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin đối với các trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên quy định trên và gửi văn bản về Bộ Tài chính để làm căn cứ điều chỉnh Khung giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp.