Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2017

PV.

Theo quy định mới thì mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội ra sao?

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội như sau:

- Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội; có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định điều chỉnh như sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm X Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

- Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 được điều chỉnh: 

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm X Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Mức điều chỉnh của năm 2017 tại 02 trường hợp trên là 1,00.

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2017; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ 01/01/2017.