Ngành Dự trữ Nhà nước:

Đoàn kết, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Minh Hà

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 với khẩu hiệu “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đạt thành tích xuất sắc trong công tác.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

Phong trào thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy toàn bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Dự trữ Nhà nước phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, không ngừng sáng tạo, quyết liệt hành động thực hiện tốt kế hoạch năm 2023.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã đề ra các nội dung trọng tâm sau:

Một là, phấn đấu hoàn thành 100% các dự án, đề án xây dựng cơ chế, chính sách quản lý dự trữ quốc gia, bảo đảm tiến độ, chất lượng; hoàn thành 100% kế hoạch về mua, bán, nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia được giao bảm đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt công tác xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về lĩnh vực dự trữ quốc gia và các lĩnh vực khác có liên quan; bảo đảm 100% công chức, viên chức được phổ biến các văn bản quy định về lĩnh vực liên quan đến vị trí công tác.

Ba là, bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia cả số lượng và chất lượng. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai công nghệ tiên tiến trong bảo quản hàng dự trữ quốc gia; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ý thức trách nhiệm bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Bốn là, thực hiện tốt công tác điều hành dự toán chi ngân sách năm 2023; lập dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026; thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kinh phí sửa chữa lớn được giao trong năm 2023.

Năm là, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức; làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm để từng bước bổ sung cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáu là, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong quản lý cán bộ và thực thi công vụ; xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, lịch sự; nâng cao chất lượng phục vụ và tạo môi trường làm việc thuận lợi cho công chức, viên chức và người lao động.

Bảy là, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2023 theo kế hoạch được duyệt; tăng cường công tác tự kiểm tra tại các đơn vị.

Tám là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành Dự trữ Nhà nước để góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển, tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chín là, đẩy mạnh nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực dự trữ để áp dụng công nghệ bảo quản và cơ chế, chính sách phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mười là, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua do Tổng cục Dự trữ Nhà nước phát động giai đoạn 2021-2025; tiếp tục triển khai theo kế hoạch các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các phong trào thi đua mang tính truyền thống của Ngành như: Phong trào xây dựng vùng kho “an toàn, xanh, sạch, đẹp”, phong trào “thủ kho giỏi, kỹ thuật viên giỏi”.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua để kịp thời phát hiện, đề nghị khen thưởng những điển hình tiên tiến.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các đơn vị tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên công chức, viên chức, người lao động phát huy bề dày truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tăng cường đoàn kết phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức phát động thi đua, ký giao ước thi đua, đăng ký thi đua và theo dõi các phong trào thi đua. Kết thúc đợt thi đua, các đơn vị tiến hành sơ kết, bình xét, biểu dương khen thưởng kịp thời để động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.