Góp vốn đầu tư vào hạ tầng tại địa phương vẫn phải thực hiện thuế TNDN


Đó là khẳng định của Bộ Tài chính về các khoản tài trợ, ủng hộ của doanh nghiệp cho địa phương xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nếu không theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đầu tư hạ tầng giao thông góp phần bảo đảm cho địa phương phát triển nhưng phải tuân thủ quy định của Luật thuế TNDN hiện hành..
Đầu tư hạ tầng giao thông góp phần bảo đảm cho địa phương phát triển nhưng phải tuân thủ quy định của Luật thuế TNDN hiện hành..

Theo kiến nghị của cử tri tỉnh Long An, hiện các khoản chi đóng góp của doanh nghiệp ủng hộ địa phương xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng không thuộc các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Để tạo điều kiện trong việc huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp để cùng địa phương đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn, cử tri tỉnh Long An đề nghị Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 theo hướng: cho phép các doanh nghiệp được địa phương xác nhận và ghi nhận các khoản đóng góp khi tham gia góp vốn đầu tư vào các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh được tính vào khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.  

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính đã có công văn số 7076/BTC-CST trả lời Tỉnh ủy Long An về chính sách thuế TNDN đối với khoản chi đóng góp xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng địa phương, theo đó:

Căn cứ quy định tại Điều 9 Luật thuế TNDN thì khoản tài trợ, ủng hộ của doanh nghiệp cho địa phương xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nếu không theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội (Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020), trong đó có chỉ đạo mở rộng cơ sở thuế, hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn, giảm, giãn thuế, đảm bảo tính trung lập của thuế.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An thông tin cho các cơ quan quản lý tại địa phương để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật thuế TNDN hiện hành.