Hà Nội: Triển khai 132 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Theo daibieunhandan.vn

UBND TP. Hà Nội đã ban hành văn bản thống nhất danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố triển khai năm 2016. Theo đó, thành phố triển khai 37 nhóm dịch vụ mới với tổng số 132 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, trong năm 2016,các đơn vị vẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tiếp tục duy trì theo danh mục của Văn phòng Chính phủ với 7 thủ tục cung cấp cho doanh nghiệp, 3 thủ tục cung cấp cho người dân.

Đồng thời, các sở, ban, ngành của TP. Hà Nội triển khai 37 nhóm dịch vụ mới với tổng số 132 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm: 102 thủ tục cấp cơ sở, 11 thủ tục cấp huyện, 19 thủ tục cấp xã.

Để triển khai thực hiện, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai, nghiên cứu áp dụng các chính sách khuyến khích công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công (thời gian giải quyết, trả kết quả sớm cho công dân, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét việc miễn, giảm phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến,…).

Tăng cường tuyên truyền, niêm yết công khai tại bộ phận một cửa, các khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa để công dân, tổ chức biết về cách thức sử dụngdịch vụ côngtrực tuyến và lợi ích khi sử dụng.

Bên cạnh đó, cần bố trí cán bộ, thiết bị để hỗ trợ người dân nhập trực tiếp hồ sơ trực tuyến khi công dân đến nộp thủ tục tại bộ phận một cửa…