Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước được bổ sung nhiều tiểu mục mới

PV.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (NSNN) ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục NSNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi là Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Thông tư 300/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục NSNN tại Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về Hệ thống Mục lục NSNN, theo đó, sửa đổi các Phụ lục 01 Danh mục mã số Chương, Phụ lục 03 Danh mục mã số nội dung kinh tế và Phụ lục 04 Danh mục mã số chương trình, mục tiêu quốc gia.

Những nội dung chính của Thông tư 300/2016/TT-BTC gồm:

Thứ nhất, sửa đổi Phụ lục 01 Danh mục mã số Chương kèm theo Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về Hệ thống Mục lục NSNN.

Thông tư 300/2016/TT-BTC sửa đổi tên mã Chương 152 và 552 "Các đơn vị kinh tế liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài" sửa thành doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài chiếm từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc công ty hợp danh có đa số thành viên hợp danh là người nước ngoài. Sửa tên mã Chương 154, 554 và 754 "Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh" thành Đơn vị kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 51% vốn điều lệ.

Cũng theo Thông tư 300/2016/TT-BTC, tên các Chương 158, 558 và 758 "Kinh tế hỗn hợp có vốn tham gia của nhà nước" cũng đổi thành đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước từ 51% đến dưới 100%. Tên mã Chương 176 và 564 của Mục lục Ngân sách "Các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên" cũng đổi thành doanh nghiệp có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Bổ sung 2 mã Chương mục lục NSNN là Chương 159 và Chương 559 "Doanh nghiệp có vốn nước ngoài dưới 51% hoặc có tối thiểu số thành viên hợp danh nước ngoài"

Thứ hai, Thông tư 300/2016/TT-BTC sửa đổi Phụ lục 03 Danh mục mã số nội dung kinh tế tại Quyết định 33/2008 của Bộ Tài chính

Sửa đổi “Phí xăng dầu” thành “Phí trong lĩnh vực khác” tại Mục 2100. “Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng” thành “Phí thuộc lĩnh vực ngoại giao” tại Mục 2200 và “Phí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo” thành “Phí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ” tại Mục 2500.

Thông tư 300/2016/TT-BTC cũng hủy bỏ một số Tiểu mục tại mục Phí xăng dầu, Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và Phí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 Thứ ba, Thông tư 300/2016/TT-BTC  sửa đổi Phụ lục 4 Danh mục mã số chương trình, mục tiêu quốc gia. Bổ sung vào các Dự án thuộc mã 0010 - Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững các chương trình 30a, Chương trình 135; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Thông tư 300/2016/TT-BTC cũng bổ sung các mã theo dõi chi tiết thuộc mã 0390 - Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới như: Mã dự án 0392 Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; mã dự án 0396 Giảm nghèo và an sinh xã hội; mã dự án 0397 Phát triển giáo dục ở nông thôn.

Thông tư 300/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2017, áp dụng với năm ngân sách 2016, riêng mã “Dự án 0025 Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” áp dụng với năm ngân sách 2016. Thông tư 300 còn bổ sung nhiều tiểu mục về thuế, phí, lệ phí vào các Mục trong Hệ thống Mục lục NSNN.