Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư hợp đồng BT

Theo mof.gov.vn

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 2897/TCT-CS trả lời Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư hợp đồng BT.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trả lời những vướng mắc của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh liên quan đến thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư hợp đồng BT, Tổng cục Thuế nêu rõ, tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, thì cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp: Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; Kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng thì cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp như: Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Luật thuế Giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp: Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/7/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế.

Theo trình bày của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Trung Nam được UBND TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 7676027456 ngày 19/4/2016 để thực hiện dự án đầu tư về “Giải quyết ngập do triều cường khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố Biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1”.

Theo quy định pháp luật, Công ty phải thành lập doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 để thực hiện dự án. Căn cứ theo Hợp đồng số 2607/2016/HĐ-UBND được ký với UBND TP. Hồ Chí Minh thì vốn chủ sở hữu (vốn tự có) để thực hiện dự án của Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 được góp theo tiến độ thực hiện dự án.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 và Quyết định của Chủ tịch Công ty thì vốn điều lệ của Công ty được góp theo tiến độ thực hiện dự án nên Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cần phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư để làm rõ vốn điều lệ được góp phần bổ trong 3 năm theo Hợp đồng BT ký với UBND TP. Hồ Chí Minh và đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định về hợp đồng BT để xử lý.