Hướng dẫn kê khai nộp thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử

Theo baohaiquan.vn

Chiều 7/7/2017, Cục Thuế TP.HCM đã công bố thông tin tuyên truyền, hướng dẫn về nghĩa vụ khai nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức thương mại điện tử.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử có doanh thu trên 100 triệu đồng phải kê khai, nộp thuế. Ảnh: T.H
Tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử có doanh thu trên 100 triệu đồng phải kê khai, nộp thuế. Ảnh: T.H
Theo đó, đối với cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới hình thức thương mại điện tử (bán hàng hoá, dịch vụ qua mạng internet, mạng xã hội, và các hình thức thương mại điện tử khác: Cá nhân kinh doanh có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ từ tất cả các hình thức kinh doanh (bao gồm cả hình thức kinh doanh qua mạng) trên 100 triệu đồng/năm có nghĩa vụ đăng ký, khai nộp thuế.

Các loại thuế, lệ phí phải nộp bao gồm: Lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường,… (nếu có)

Mức lệ phí môn bài, gồm: Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, nộp 1 triệu đồng/năm; Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm, nộp 500.000 đồng/năm; Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm, nộp 300.000 đồng/năm.

Cá nhân kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Mức tính, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân được tính như sau: Số thuế GTGT phải nộp bằng (=) Giá bán hàng hóa, dịch vụ nhân (X) tỷ lệ % thuế GTGT; Số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp bằng (=) Giá bán hàng hóa, dịch vụ nhân (X) tỷ lệ % thuế TNCN;

Biểu tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế TNCN tính trên doanh thu được xác định theo quy định tại phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 92/2014/TT-BTC.

Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi tắt là nhà thầu nước ngoài - NTNN) kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam từ kinh doanh thương mại điện tử. 

Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam khi mua hàng hoá, dịch vụ, có nghĩa vụ khấu trừ thuế khi thanh toán cho NTNN và kê khai nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Đối với các trường hợp khác thì NTNN có trách nhiệm thực hiện kê khai, nộp thuế; NTNN có thể thông qua đại diện uỷ quyền tại Việt Nam hoặc thông qua các đại lý thuế để đăng ký kê khai, nộp thuế theo quy định.

Số thuế phải nộp được xác định theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 (áp dụng đối với tổ chức) và Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 (áp dụng đối với cá nhân).

Cụ thể, số thuế GTGT phải nộp bằng (=) Doanh thu cung cấp dịch vụ nhân (X) tỷ lệ % thuế GTGT (5%); Số thuế TNDN phải nộp (đối với tổ chức nước ngoài) bằng (=) [Giá bán hàng hóa, dịch vụ trừ (-) thuế GTGT phải nộp] nhân (X) tỷ lệ % thuế TNDN; Biểu tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế được xác định theo quy định tại khoản 2 điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

 Nghĩa vụ của các cơ sở kinh doanh lưu trú trong việc khai, nộp thuế thay cho các công ty có trụ sở ở nước ngoài (nhà thầu nước ngoài – NTNN) kinh doanh trong lĩnh vực đặt phòng tại Việt Nam theo hình thức trực tuyến

Căn cứ Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, NTNN kinh doanh trong lĩnh vực đặt phòng tại Việt Nam theo hình thức trực tuyến có nghĩa vụ nộp thuế tại Việt Nam; các cơ sở kinh doanh lưu trú có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho NTNN theo quy định, cụ thể như sau:

Trường hợp khách hàng thuê phòng trả tiền trực tiếp cho cơ sở lưu trú ở Việt Nam, sau đó cơ sở lưu trú trả tiền hoa hồng môi giới đặt phòng cho NTNN thì cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho NTNN.

Trường hợp khách hàng thuê phòng trả tiền trực tiếp cho NTNN, sau đó NTNN chuyển tiền phòng cho cơ sở lưu trú và giữ lại tiền hoa hồng được hưởng: Đối với trường hợp cơ sở lưu trú và NTNN đã ký hợp đồng thì cơ sở lưu trữ có trách nhiệm thông báo cho NTNN biết nghĩa vụ thuế và khai, nộp thuế thay cho NTNN; 

Đối với trường hợp cơ sở lưu trú và NTNN chưa ký hợp đồng thì cơ sở lưu trú phải xác định rõ nghĩa vụ thuế của NTNN khi ký hợp đồng và cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai, nộp thuế nhà thầu thay cho NTNN.