Hướng dẫn chính sách miễn trừ nghĩa vụ thuế tại Việt Nam

PV.

Ngày 5/5/2017, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1788/TCT-HTQT trả lời Công ty Lahmeyer International Gmbh đề nghị hướng dẫn về nghĩa vụ thuế theo Hiệp định về Hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức đối với thu nhập của ông Roland Ries từ việc thực hiện Hợp đồng số 81189716 ký ngày 18/12/2015 giữa Tổ chức Hợp tác và Quốc tế Đức (GIZ) và Công ty Lahmeyer International Gmbh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trả lời Công ty Công ty Lahmeyer International Gmbh, Công văn số 1788/TCT-HTQT ngày 5/5/2017 của Tổng cục Thuế nêu rõ một số nội dung sau:

Một là, về việc áp dụng Hiệp định về Hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức

Theo quy định nêu tại Khoản 2 Điều 3 Hiệp định về hợp tác kỹ thuật ký ngày 16/9/2014, Chính phủ Việt Nam miễn trừ cho GIZ tất cả các loại lệ phí và thuế công khác phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam liên quan tới việc ký kết và triển khai các hợp đồng theo Dự án mà Chính phủ Đức ủy nhiệm thực hiện cho GIZ.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Hiệp định về hợp tác kỹ thuật ký ngày 20/11/1991, Chính phủ Việt Nam không đánh thuế đối với tiền lương mà Chính phủ Đức trích từ quỹ của mình trả cho các cán bộ chuyên môn được cử đi thực hiện các công việc trong khuôn khổ Hiệp định.

Như vậy, trường hợp cá nhân là đối tượng được Công ty Lahmeyer International Gmbh cử sang Việt Nam để thực hiện Hợp đồng ký với GIZ và được Công ty này chi trả tiền lương thì không thuộc đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định nêu trên.

Hai là, về quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian công tác tại Việt Nam, chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện chương trình, dự án ODA, cụ thể:

“Điều 7. Miễn trừ dành cho chuyên gia

2. Trong thời gian công tác tại Việt Nam, chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện chương trình, dư án ODA.”

Theo Khoản 5, Điều 3 Giải thích từ ngữ, Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TT ngày 1/10/2009, chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam theo hình thức sau:

“5. Chuyên gia nước ngoài” (sau đây gọi là chuyên gia) là người không có quốc tịch Việt Nam vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng và thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án ODA theo quy định hay thỏa thuận trong các Điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của bên Việt Nam và bên nước ngoài. Họ vào Việt Nam theo các hình thức sau:

a) Bên nước ngoài tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên nước ngoài phê duyệt và phía Việt Nam chấp nhận;…”

Theo đó, trường hợp ông Roland Ries đáp ứng các điều kiện về chuyên gia ODA theo quy định tại Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 12/2009/TTLT-BKHĐT-BTC và dự án thuộc danh mục tài trợ được Chính phủ phê duyệt theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn gốc hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, thì được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ việc thực hiện Hợp đồng đã ký  giữa GIZ và Công ty Lahmeyer International Gmbh.

Đề nghị Công ty Lahmeyer International Gmbh phối hợp với cơ quan chủ quản dự án Năng lượng tái tạo và Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) để thực hiện thủ tục xác nhận chuyên gia theo thẩm quyền của cơ quan chủ quản trong trường hợp ông Roland Ries đáp ứng các điều kiện về chuyên gia ODA theo quy định tại Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010.