Kho bạc Nhà nước Bình Dương thu ngân sách đạt 105% dự toán


Tính đến 20/11/2022, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Bình Dương là 60.719 tỷ đồng, đạt 102,76% dự toán và 99,15% chỉ tiêu phấn đấu HĐND Tỉnh giao, tăng 2,04% so với cùng kỳ năm trước .

Kho bạc Nhà nước Bình Dương thu ngân sách trên địa bàn đạt 105% dự toán. Ảnh: ST
Kho bạc Nhà nước Bình Dương thu ngân sách trên địa bàn đạt 105% dự toán. Ảnh: ST

Trong tổng thu NSNN của tỉnh Bình Dương, số thu nội địa do ngành Thuế thực hiện đến 20/11/2022 là 43.239 tỷ đồng, đạt 104,72% dự toán và 99,54% chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh Bình Dương giao, tăng 3,44% (so với cùng kỳ năm trước).

Số thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu do ngành Hải quan quản lý thực hiện 17.480 tỷ đồng, đạt 98,2% dự toán và chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh Bình Dương giao, giảm 1,27%.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Dương, kết quả trên ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của người dân, doanh nghiệp, của cả hệ thống chính trị trong khắc phục khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế kể từ sau đại dịch đến nay.

Trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến với các đơn vị sử dụng NSNN nhằm mục tiêu tăng tỷ lệ đơn vị sử dụng NSNN đăng ký mới tham gia dịch vụ công trực tuyến và tăng số lượng chứng từ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt qua KBNN; chủ động cảnh báo rủi ro trong hoạt động giao dịch giữa đơn vị thụ hưởng NSNN với KBNN, đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số, thanh toán điện tử từ các đơn vị thu hưởng NSNN.