Kho bạc Nhà nước Đắk Nông quản lý điều hành ngân sách nhà nước hiệu quả

Khánh Chi

6 tháng đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông đã chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp trọng tâm trong quản lý, điều hành ngân quỹ quốc gia và đạt kết quả tích cực.

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông triển khai đồng bộ các giải pháp, quản lý điều hành ngân sách nhà nước hiệu quả
Kho bạc Nhà nước Đắk Nông triển khai đồng bộ các giải pháp, quản lý điều hành ngân sách nhà nước hiệu quả

Để thực hiện nhiệm vụ năm 2023, KBNN Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số 01/QĐ-KBĐN ngày 04/01/2023 với mục tiêu “Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ theo lộ trình của KBNN; tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động".

Đồng thời, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm nêu gương và phát huy vai trò người đứng đầu đơn vị; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; hướng đến mục tiêu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023.

Cùng với đó, đơn vị tích cực, chủ động xây dựng và ban hành đầy đủ, đồng bộ các kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác, bao gồm: Kế hoạch Cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, Kế hoạch kiểm tra nội bộ và thanh tra chuyên ngành... để triển khai thực hiện.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước kịp thời, KBNN Đắk Nông thường xuyên cập nhật, giám sát tình hình biến động thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN); Quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn, tổ chức thu kịp thời, đầy đủ các khoản thu vào NSNN, thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định, rà soát danh mục tỷ lệ điều tiết các khoản thu NSNN; thực hiện xác nhận số liệu chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ chi năm 2022 sang năm 2023.

Song song với đó, đơn vị thực hiện tổng hợp, báo cáo kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ cho quản lý điều hành quỹ NSNN của các cấp chính quyền. Phối hợp đối chiếu số liệu chi NSNN với các sở, ban ngành; báo cáo, tham mưu tích cực cho UBND Tỉnh các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, xử lý nợ đọng, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở mức cao...

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ chi NSNN chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, KBNN Đắk Nông chủ động bám sát các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN Trung ương và UBND Tỉnh trong quản lý điều hành quản lý ngân sách nhàn ước, đặc biệt các ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, chi thường xuyên...

Theo đó, KBNN Đăk Nông đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ đầu tư và Ban quản lý và các đơn vị sử dụng NSNN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tài chính tham mưu với UBND Tỉnh kịp thời, trách nhiệm và có chất lượng đối với các cơ chế, chính sách, chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN.

Cụ thể, đối với nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên NSNN, đơn vị đã thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Kiên quyết từ chối thanh toán đối với các khoản chi không đúng tiêu chuẩn định mức, chế độ quy định.

Đối với kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản, đơn vị đã thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư, đảm bảo kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN được kịp thời, theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, Luật Xây dựng và các văn bản quy định pháp luật hiện hành; góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2023 theo chỉ đạo của KBNN, UBND Tỉnh.

Đơn vị cũng thực hiện tốt công tác phối hợp thu với 06 ngân hàng thương mại trên địa bàn, mở 26 tài khoản thanh toán và chuyên thu NSNN. Tính đến ngày 20/6/2023, tổng số thu qua các ngân hàng thương mại đạt: 1.402.964 triệu đồng với 115.722 món, đạt 81,21 % về số tiền và đạt 94,67% về số món. Nhờ đó, đáp ứng kịp thời việc tập trung thu và thanh toán chi trả của NSNN, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý ngân quỹ nhà nước, thực hiện mục tiêu cải cách hành chính trong lĩnh vực thu nộp NSNN.

Nhìn chung, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý, điều hành NSNN an toàn, kịp thời, hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị thực hiện thu NSNN đạt 1.454 tỷ đồng; chi NSNN đạt 5.951 tỷ đồng.