Kho bạc Nhà nước huy động vốn đạt gần 67% kế hoạch

PV.

Kho bạc Nhà nước cho biết, lũy kế từ đầu năm đến ngày 25/6/2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động cho ngân sách nhà nước đạt trên 122.417 tỷ đồng từ trái phiếu chính phủ, bằng 66,8% kế hoạch năm (183.300 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong tháng 6/2017, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức được 3 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội huy động được 19.021 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước (NSNN) và cho đầu tư phát triển.

Về công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN, ước tính đến ngày 30/6/2017, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 360.065 tỷ đồng, đạt 39,9% so với dự toán (dự toán chi thường xuyên năm 2017 là 902.880 tỷ đồng). Trong đó, Trung ương là 172.830 tỷ đồng, địa phương là 187.235 tỷ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 9.081 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, qua đó yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,2 tỷ đồng.

Về thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ước tính đến ngày 30/6, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN đạt 97.006,2 tỷ đồng, bằng 30,7% so với kế hoạch vốn năm 2017 nhà nước giao (kế hoạch nhà nước giao năm 2017 đến thời điểm báo cáo là 316.088,4 tỷ đồng). Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân được 85.454,1 tỷ đồng; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân được 1.100 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu giải ngân được 1.185,4 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân được 9.266,7 tỷ đồng.

Thông qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 22 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.