Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Hiện đại hóa hoạt động, hướng tới kho bạc số

Thanh An

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa thời gian qua đã cơ bản hoàn thành kho bạc điện tử với nhiều kết quả quan trọng. Năm 2022 là năm đầu hệ thống Kho bạc Nhà nước triển khai thực hiện Bản “Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin hướng tới kho bạc số”. Theo đó, Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa tiếp tục phát triển các hệ thống công nghệ thông tin liên quan để tiến tới hình thành kho bạc số.

 Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa tiếp tục phát triển các hệ thống công nghệ thông tin liên quan để tiến tới hình thành kho bạc số
Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa tiếp tục phát triển các hệ thống công nghệ thông tin liên quan để tiến tới hình thành kho bạc số

Hoàn thành kho bạc điện tử, khởi động tiến trình hình thành kho bạc số

Kể từ khi triển khai Hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) vào năm 2009, Kho bậc Nhà nước (KBNN) Khánh Hòa đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình quản lý ngân sách nhà nước (NSNN). Đến nay, đơn vị đã phối hợp với 6 ngân hàng thương mại trên địa bàn Tỉnh để tạo thuận lợi cho người nộp NSNN và thanh toán chi trả kịp thời cho các đối tượng hưởng NSNN.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của KBNN Khánh Hòa hoạt động ổn định, phục vụ 100% đơn vị thuộc đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh với số lượng giao dịch hồ sơ chứng từ chi NSNN phát sinh đạt 99% lượng chứng từ chi của toàn Tỉnh trên TABMIS. 100% đơn vị sử dụng ngân sách đã cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động để tra cứu kịp thời biến động số dư tài khoản và kết quả xử lý giao dịch hồ sơ chứng từ trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến nhằm phòng ngừa rủi ro và công khai minh bạch.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện liên thông các ứng dụng nghiệp vụ (Dịch vụ công trực tuyến-TABMIS-thanh toán song phương điện tử) đã mang lại kết quả tốt. Với việc liên thông 3 hệ thống, sau khi giao dịch viên nhận và hoàn thiện các thông tin chi thường xuyên, kế toán trưởng và lãnh đạo KBNN Khánh Hòa ký duyệt trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, chứng từ được tự động liên kết sang giao diện TABMIS, thanh toán song phương điện tử và chuyển sang ngân hàng mà không cần xử lý thủ công như trước đây.

Năm 2022 là năm đầu hệ thống KBNN triển khai thực hiện Bản “Kiến trúc tổng thể CNTT hướng tới kho bạc số” (Quyết định số 2739/QĐ-KBNN ngày 4/6/2021). Bản quy hoạch kiến trúc tổng thể có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống KBNN theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại, phục vụ các đơn vị tổ chức, người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và là “nền móng” để hệ thống KBNN tiến nhanh đến kho bạc số vào năm 2030.

Trên cơ sở đó, ngay trong năm 2022, để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, KBNN Khánh Hòa đã thực hiện các giả pháp như: Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Cải cách thủ tục hành chính, số hóa các giao dịch thu, chi NSNN; Đào tạo, quy hoạch nâng cao năng lực, trình độ và tư tưởng của cán bộ; Sẵn sàng triển khai các ứng dụng CNTT của KBNN…

Đổi mới nội dung, phương thức thanh tra, kiểm tra gắn với phát triển của công nghệ thông tin

Cũng trong tiến trình thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, KBNN sẽ không còn giao nhận hồ sơ thủ công, mọi giao dịch qua hệ thống KBNN đều được số hóa. Thời gian tới đây, hệ thống KBNN sẽ chuyển dần phương thức kiểm soát thanh toán tiền kiểm sang hậu kiểm trong cơ chế quản lý rủi ro. Theo đó, nhiều khoản chi NSNN qua KBNN sẽ được thực hiện theo phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau và công tác hậu kiểm được giao cho công tác thanh tra chuyên ngành KBNN thực hiện.

Công tác hậu kiểm có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo các khoản chi NSNN đúng chế độ và đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nhà nước. Vì vậy, KBNN Khánh Hòa sẽ tăng cường lực lượng và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thanh tra; đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, thanh tra phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và hiện đại hóa hoạt động KBNN.

Thời gian tới, KBNN sẽ chuyển dần phương thức kiểm soát thanh toán sang phương thức kiểm tra nội bộ, kiểm toán nội bộ; tăng cường quản lý rủi ro, quản lý giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số nhằm cảnh báo sớm rủi ro, phát hiện kịp thời các tồn tại, hạn chế trong hoạt động nghiệp vụ KBNN. Qua đó, hệ thống KBNN nói chung và KBNN Khánh Hòa nói riêng chắc chắn sẽ phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm chính sách chế độ quản lý của nhà nước trong lĩnh vực hoạt động KBNN.