“Lan tỏa” bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia tới toàn xã hội

Hân Nguyễn

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia và đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ, đồng thời gửi Công văn số 4878/BTTTT-CĐSQG đề nghị các bộ, ngành, địa phương phổ cập rộng rãi bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia tới toàn xã hội.

Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia.
Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia.

Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Cách thức thực hiện thông qua việc hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý, các website, apps của các bộ, ngành, địa phương và trên các báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022.

Bên cạnh đó, quán triệt thực hiện đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

 Quét mã QR để tải bộ nhận diện.
 Quét mã QR để tải bộ nhận diện.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lựa chọn Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 1959/QĐ-BTC công bố Ngày Chuyển đổi số của Bộ Tài chính và Quyết định số 1960/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2022.

Ngày Chuyển đổi số của Bộ Tài chính 10/10 được tổ chức nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Bộ Tài chính, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích trong việc chuyển đổi số quốc gia nói chung và các hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính nói riêng; thúc đẩy người dân, doanh nghiệp tham gia các hoạt động chuyển đổi số quốc gia nói chung và hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính nói riêng.

Theo Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021 (DTI 2021) do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu về mức độ chuyển đổi số năm 2021 trong các bộ cung cấp dịch vụ công, là năm thứ hai liên tiếp Bộ Tài chính dẫn đầu về chuyển đổi số. 

Trong những tháng cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính sẽ tập trung chỉ đạo, điều phối các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2022 đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tình hình triển khai kế hoạch chuyển đổi số; Xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2022, trong đó chi tiết các nhiệm vụ cụ thể theo từng tháng; Nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới quy trình, nghiệp vụ ngành Tài chính phù hợp với mô hình kinh tế số. Đồng thời, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phát triển hạ tầng số, nền tảng số; Phát triển các ứng dụng dịch vụ số; Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng...

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố:

Backdrop Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Backdrop Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Băng rôn Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Băng rôn Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Logo Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Logo Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Standee Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Standee Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Photobooth Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Photobooth Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Avatar Frame Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Avatar Frame Ngày Chuyển đổi số quốc gia.