Lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, gửi kho ngoại quan đến hết năm 2023

Linh Trang

Tổng cục Hải quan vừa đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện quản lý hàng hóa gửi kho ngoại quan, hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế kho của doanh nghiệp miễn thuế.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn thời gian lưu giữ theo quy định.
Hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn thời gian lưu giữ theo quy định.

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 9/1/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 80/2023/QH15 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2024, trong đó có nội dung liên quan đến các chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 đến hết ngày 31/12/2023.

Nghị quyết nêu rõ, hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đã được gia hạn thời gian lưu giữ theo quy định tại Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15 ngày 8/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 được tiếp tục lưu giữ từ ngày 1/1/2023 đến chậm nhất là hết ngày 31/12/2023.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn thời gian lưu giữ theo quy định khi xuất khẩu phải xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.