Ngành Tài chính: Quản lý văn bản và điều hành thống nhất từ 1/12

Theo baohaiquan.vn

Từ ngày 1/12, Bộ Tài chính sẽ triển khai thử nghiệm Chương trình quản lý văn bản và điều hành thống nhất trong toàn ngành Tài chính (eDocTC). Chương trình này dự kiến sẽ áp dụng chính thức từ 1/1/2016

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Có thể nói, việc triển khai eDocTC là bước đi của ngành Tài chính trong việc thực hiện các yêu cầu, mục tiêu về ứng dụng văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước theo tinh thần của Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và gần đây nhất là Quyết định số 1819/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2010.

Bên cạnh đó, việc triển khai eDocTC là để đáp ứng nhu cầu của chính ngành Tài chính. Trong những năm qua, các lĩnh vực thuộc ngành Tài chính mà đặc biệt là thuế và hải quan đang triển khai mạnh mẽ các mục tiêu cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh.

Do đó, việc triển khai eDocTC sẽ trợ giúp cho công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện các mục tiêu về thủ tục hải quan điện tử, thuế điện tử; đồng thời tạo ra sự phát triển ứng dụng công nghệ thông tin đồng đều, đảm bảo ngành Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ.

Theo Cục Tin học và Thống kê tài chính- Bộ Tài chính, eDocTC được triển khai theo mô hình bán tập trung bao gồm hệ thống đặt tại cơ quan Bộ Tài chính, các Tổng cục và cấp cục. Vì vậy, eDocTC sẽ không gặp khó khăn về quá tải tuy nhiên cũng còn một số vấn đề cần khắc phục.

Đó là, khối lượng người sử dụng lớn là một áp lực trong việc tổ chức triển khai, lên kế hoạch ứng dụng; công tác phối hợp sẽ khó khăn khi có nhiều đầu mối; trình độ tin học của cán bộ nhân viên trong Ngành còn khác nhau ở những địa phương khác nhau,...

Để đưa vào áp dụng thành công, trong quá trình thí điểm eDocTC, các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính sẽ từng bước chuẩn hoá quy trình nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính chuyên môn tốt hơn; đồng thời đưa ra lộ trình phù hợp căn cứ vào quy mô và điều kiện cơ sở vật chất cũng như kiến thức công nghệ thông tin của từng đơn vị, địa phương.

Hiện nay, Cục Tin học và Thống kê tài chính đang trình Bộ Tài chính thành lập ban triển khai eDocTC để có các đầu mối thực hiện xuyên suốt chương trình này.