Ngành Tài chính triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Ngọc Ánh

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 1538/KHTC-QT gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ về việc tổ chức triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công văn nêu rõ, ngày 16/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 729/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình truyền Thông về biển và đại dương đến năm 2030. Thực hiện Công văn số 4142/BTNMT-TCBHĐVN ngày 19/7/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030, Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức các hoạt động cụ thể.

Theo đó, căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị tổ chức lồng ghép các hoạt động của đơn vị với việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về biển và hải đảo theo tinh thần Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược biển phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 tới cán bộ, công chức viên chức và người lao động, đặc biệt là học viên, sinh viên trong các trường Đại học, Học viện thuộc Bộ Tài chính trong tình hình mới hiện nay.

Các đơn vị báo, tạp chí thuộc Bộ Tài chính tăng cường đăng tải các bài viết tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chính sách và pháp luật có liên quan đến biển, hải đảo (gồm cả luật pháp quốc tế); vị trí, vài trò, tầm quan trọng của biển và đại dương; quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông; tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; phát triển bền vững kinh tế biển (06 ngành kinh tế biển xác định trong Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả tổ chức triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 gửi về Cục Kế hoạch - Tài chính trước ngày 15/12 hằng năm để tổng hợp báo cáo theo quy định.