Ngành Tài chính xây dựng bộ máy tinh gọn, đảm bảo mỗi lĩnh vực chỉ một đầu mối


Chú trọng cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thời gian qua, ngành Tài chính từng bước hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, ngành Thuế đã hợp nhất các Chi cục Thuế huyện thành Chi cục Thuế khu vực của 24 Cục Thuế. Nguồn: internet
Đến nay, ngành Thuế đã hợp nhất các Chi cục Thuế huyện thành Chi cục Thuế khu vực của 24 Cục Thuế. Nguồn: internet

Đảm bảo mỗi lĩnh vực chỉ một đầu mối

Công tác rà soát để tiếp tục hoàn chỉnh tổ chức bộ máy được Bộ Tài chính tiến hành thường xuyên nhằm xây dựng được một bộ máy tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc mỗi lĩnh vực quản lý cụ thể chỉ có một đầu mối chủ trì.

Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ. Theo đó, Bộ đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố, trong đó xác định cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế căn cứ trên số thu và số lượng đối tượng nộp thuế quản lý, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định số lượng đội của mỗi Chi cục trực thuộc.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã thành lập Ban Quản lý dự án các chương trình dự án sử dụng nguồn tài trợ và vốn vay nước ngoài; giao biên chế sự nghiệp giai đoạn 2018-2021 cho tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, trong đó giao biên chế tính đến năm 2021 của Bộ Tài chính giảm so với biên chế năm 2017 là 229 người, tương ứng giảm 10% so với năm 2017.

Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Cùng với rà soát, hoàn thiện vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp để kiện toàn, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Đến năm 2021, biên chế của Bộ Tài chính giảm so với biên chế năm 2017 là 229 người, tương ứng giảm 10% so với năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 10-NQ/CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ về tổ chức lại hệ thống ngành dọc để tổ chức theo khu vực, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế triển khai thực hiện sắp xếp Chi cục Thuế khu vực; hướng dẫn tổ chức Đảng tại các Chi cục Thuế thuộc diện hợp nhất và không thuộc diện hợp nhất để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước.

Đến nay, ngành Thuế đã hợp nhất các Chi cục Thuế huyện thành Chi cục Thuế khu vực của 24 Cục Thuế, cắt giảm được 83 Chi cục Thuế và 431 tổ, đội thuộc các Chi cục Thuế; Giảm 63 phòng tham mưu và phòng thanh tra – kiểm tra thuế tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tinh giản biên chế đối với 97 công chức và người lao động của Bộ Tài chính.

Bên cạnh việc sắp xếp, tinh giản biên chế, Bộ Tài chính cũng chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo trình độ chuyên môn cao, nâng cao chất lượng, năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Theo đó, tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Bộ; Kiểm tra tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Đến nay, ngành Thuế đã hợp nhất các Chi cục Thuế huyện thành Chi cục Thuế khu vực của 24 Cục Thuế, cắt giảm được 83 Chi cục Thuế và 431 tổ, đội thuộc các Chi cục Thuế.

Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế theo Quyết định số 1177/QĐ-BTC ngày 27/6/2017 về kế hoạch triển khai Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức thực hiện tái cơ cấu các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán; Triển khai đề án hợp nhất Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục xây dựng Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ; Thực hiện Đề án vị trí việc làm đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính; Triển khai “Đề án Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 10/10/2014 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc triển khai công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điều động công chức, viên chức của Bộ Tài chính; Triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ các cấp trong ngành theo phân cấp.

Bên cạnh đó, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và tương đương; Bồi dưỡng Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; Bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng và tương đương; Bồi dưỡng chuyên đề về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính...