Kho bạc Nhà nước Lào Cai

Quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả

Khánh Chi

Tính đến ngày 07/11/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 8.301 tỷ đồng, bằng 112% dự toán Trung ương giao, bằng 83% dự toán HĐND Tỉnh giao. Có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cán bộ, công chức đơn vị.

Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác quý III/2022 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2022 của hệ thống KBNN (đầu cầu KBNN Lào Cai)
Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác quý III/2022 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2022 của hệ thống KBNN (đầu cầu KBNN Lào Cai)

Quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước, KBNN Lào Cai đã tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN Trung ương và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu NSNN. 

Theo đó, các đơn vị trong hệ thống KBNN Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; xử lý nhanh các giao dịch nộp NSNN; hạch toán kịp thời, phân chia chính xác theo tỷ lệ quy định cho các cấp ngân sách.

Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động phối hợp với cơ quan tài chính và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đặc biệt ưu tiên giải ngân nhanh chóng, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN.

Song song với đó, KBNN Lào Cai chú trọng nâng cao chất lượng kiểm soát chi NSNN. Theo đó, đơn vị tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong chi NSNN. Do đó, công tác kiểm soát chi NSNN tại đơn vị đã đáp ứng kịp thời các nhu cầu thanh toán, chi trả của các đơn vị sử dụng ngân sách, kiên quyết từ chối thanh toán đối với những khoản chi không đúng tiêu chuẩn định mức, chế độ quy định; ưu tiên giải quyết các khoản chi phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, tính đến ngày 07/11/2022, thực hiện thu NSNN đạt 8.301 tỷ đồng, bằng 112% dự toán Trung ương giao, bằng 83% dự toán HĐND Tỉnh giao. KBNN Lào Cai đã thực hiện kiểm soát chi 13.251 tỷ đồng, bằng 60% dự toán chi thường xuyên năm 2022. Ước thực hiện đến 31/12/2022 đạt 17.250 tỷ đồng, bằng 78% dự toán Tỉnh giao. Qua công tác kiểm soát chi, đơn vị đã từ chối thanh toán 4.472 món chi và yêu cầu các đơn vị bổ sung thủ tục cần thiết với tổng số tiền 706,4 triệu đồng.

6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2022, KBNN Lào Cai tiếp tục chủ động triển khai các nhiệm vụ sau:

Một là, triển khai thực hiện công tác quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành KH thu NSNN trên địa bàn; tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Hai là, tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ điều hành NSNN của Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực hiện công tác tổng kế toán nhà nước theo quy định; Phấn đấu hoàn thành việc tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước đúng thời hạn.

Ba là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với mục tiêu hướng đến nền hành chính phục vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm; triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp cải cách linh hoạt; Tăng cường đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện quy định về khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN.

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ và thực hiện tốt các nhiệm vụ về an toàn bảo mật, quản trị hệ thống theo hướng dẫn. Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và kiểm soát chi NSNN qua dịch vụ công trực tuyến, nhất là với các dự án chi đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong hoạt động KBNN. Tăng cường đôn đốc, giám sát, đảm bảo tiếp nhận, xử lý kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các hồ sơ trên trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Năm là, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý, đề cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị. Thực hiện nghiêm “Quy định kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong công tác kế toán tại hệ thống Kho bạc Nhà nước”; chấp hành nghiêm túc nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ nhằm duy trì và giữ vững an ninh trật tự, an toàn cơ quan.

Sáu là, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu thông qua việc quán triệt chấp hành nghiêm túc các quy định về chính sách an toàn bảo mật trong hệ thống KBNN. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại; tăng cường các biện pháp kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các hoạt động nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, giảm thiểu rủi ro, sai sót, mất an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao; chủ động phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trụ sở, tiền và tài sản của nhà nước giao cho KBNN quản lý.

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 2 - Tháng 11/2022