Quỹ Đầu tư phát triển địa phương có được kinh doanh bất động sản?

Theo chinhphu.vn

Bà Phan Thị Bích Phượng hỏi, Quỹ Đầu tư phát triển địa phương là tổ chức tài chính của Nhà nước ở địa phương thì có được đầu tư vào lĩnh vực bất động sản không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Hiện nay, Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và Nghị định 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2007/NĐ-CP. Theo đó, “Quỹ Đầu tư phát triển địa phương là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương, thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển” (Khoản 1, Điều 3 Nghị định 138/2007/NĐ-CP).

Đối với hoạt động đầu tư trực tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, Khoản 2 Điều 1 Nghị định 37/2013/NĐ-CP quy định: “Đối tượng đầu tư trực tiếp là các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương đã được UBND cấp tỉnh ban hành”. Danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương được quy định tại Phụ lục 1 Nghị định 37/2013/NĐ-CP.

Đối với hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp, Khoản 7, Điều 1 Nghị định 37/2013/NĐ-CP quy định: “Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được UBND cấp tỉnh ban hành”.

Theo Điều 2 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đối tượng áp dụng của Nghị định là:

“1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

2. Doanh nghiệp Nhà nước bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.

h) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3. Người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Quỹ Đầu tư phát triển địa phương không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 91/2015/NĐ-CP và Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP.

Theo đó, hoạt động đầu tư và các lĩnh vực đầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương thực hiện theo các quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP và Nghị định 37/2013/NĐ-CP nêu trên.