VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
6 tháng đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán hơn 21 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2018,các đơn vị KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 4.500 khoản chi chưa đủ thủ tục thanh toán.

6 tháng đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán hơn 21 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước cho biết, tính đến ngày 30/06/2018, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Khung quản lý rủi ro: Công cụ quản lý ngân quỹ Nhà nước an toàn, hiệu quả

Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018 đạt 32,53% kế hoạch

Phiên đấu thầu cuối tháng 6, huy động thêm được 4.400 tỷ đồng

Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản công trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Huy động thêm hơn 4.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu chính phủ

Lãi suất trái phiếu Chính phủ tăng tại các kỳ hạn

Kho bạc Nhà nước: Giải thể, sáp nhập 43 phòng giao dịch

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), lũy kế vốn đầu tư từ nguồn ngân sách giải ngân qua KBNN đến ngày 30/6/2018 đạt 114.025,5 tỷ đồng, bằng 30,4% kế hoạch.

Trong lĩnh vực chi thường xuyên, 6 tháng đầu năm 2018, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 374.621 tỷ đồng, bằng 38,4% dự toán chi thường xuyên (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). 

Thông qua công tác kiểm soát chi, các đơn vị KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 4.500 khoản chi do chưa đủ thủ tục thanh toán và chưa đủ điều kiện với tổng số tiền từ chối thanh toán là 21,8 tỷ đồng.

Để kiểm soát chặt chẽ hơn các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN, thời gian tới, hệ thống KBNN bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính để chỉ đạo các KBNN tỉnh, thành phố thực hiện chi ngân sách nhà nước niên độ ngân sách 2018 theo đúng chủ trương, giải pháp điều hành của Chính phủ và của Bộ Tài chính; Kiểm soát thanh toán các khoản chi đúng quy định, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khoản chi qua KBNN.

Bên cạnh đó, các đơn vị KBNN tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN).

Cùng với đó, hệ thống KBNN tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh về cơ chế chính sách, về quy trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại địa phương để kịp thời báo cáo tham mưu cho các đơn vị chức năng.

Đồng thời, quản lý kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các dịch vụ công trực tuyến KBNN và hoàn thiện hệ thống dịch vụ công đảm bảo hoạt động thông suốt đáp ứng tối đa yêu cầu của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Trong tháng 6/2018, KBNN tổ chức 3 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; qua đó đã huy động được 12.540 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM