Sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan


Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2061/QĐ-BTC công bố 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, từ ngày 25/10/2019, sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, bao gồm:

Thủ tục hành chính mới

Bộ Tài chính công bố 01 Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Cục Hải quan, là Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trình tự thực hiện theo 3 bước như sau:

Bước 1, người khai hải quan khai báo có khoản giảm giá tại tiêu chí “chi tiết khai trị giá” trên tờ khai nhập khẩu hoặc tại tiêu chí tương ứng trên tờ khai trị giá hải quan, nhưng chưa thực hiện điều chỉnh trừ khoản giảm giá trên tờ khai trị giá hải quan; Tính, nộp thuế theo trị giá chưa được trừ khoản giảm giá.

Bước 2, người khai hải quan nộp hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá sau khi hoàn thành việc nhập khẩu và thanh toán cho toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi người khai hải quan đăng ký tờ khai đối với trường hợp khoản giảm giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định với trị giá của khoản giảm giá dưới 5% tổng trị giá lô hàng và trị giá khai báo không thấp hơn mức giá tham chiếu của hàng hóa giống hệt tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá.

Bước 3, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan hải quan nơi người khai hải quan nộp hồ sơ đề nghị xem xét điều chỉnh trừ khoản giảm giá thực hiện kiểm tra hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan kèm theo văn bản đề nghị của người khai hải quan; kiểm tra, đối chiếu trị giá khai báo và thực tế về số lượng; cấp độ thương mại; hình thức và thời gian thanh toán với Bảng công bố giảm giá của người bán và ban hành văn bản trả lời người khai hải quan.

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 01 Thủ tục hành chính cấp trung ương, là Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan quy định tại Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính; Trình tự thực hiện theo 3 bước như sau:

Bước 1, người khai hải quan khai báo có khoản giảm giá tại tiêu chí “chi tiết khai trị giá” trên tờ khai nhập khẩu hoặc tại tiêu chí tương ứng trên tờ khai trị giá hải quan, nhưng chưa thực hiện điều chỉnh trừ khoản giảm giá trên tờ khai trị giá hải quan; Tính, nộp thuế theo trị giá chưa được trừ khoản giảm giá.

Bước 2, người khai hải quan nộp hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá sau khi hoàn thành việc nhập khẩu và thanh toán cho toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán đến Tổng cục Hải quan đối với trường hợp khoản giảm giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định với trị giá của khoản giảm giá bằng hoặc cao hơn 5% tổng trị giá lô hàng và trị giá khai báo không thấp hơn mức giá tham chiếu của hàng hóa giống hệt tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá.

Bước 3, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan hải quan nơi người khai hải quan nộp hồ sơ đề nghị xem xét điều chỉnh trừ khoản giảm giá thực hiện kiểm tra hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan kèm theo văn bản đề nghị của người khai hải quan; kiểm tra, đối chiếu trị giá khai báo và thực tế về số lượng; cấp độ thương mại; hình thức và thời gian thanh toán với Bảng công bố giảm giá của người bán và ban hành văn bản trả lời người khai hải quan.

Đồng thời, Bộ Tài chính bãi bỏ thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng hóa nhập khẩu đã được công bố tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định.

Cụ thể, công bố rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp, người làm thủ tục hải quan, khai hải quan, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố tại quyết định số 2061/QĐ-BTC theo các hình thức, cách thức quy định theo Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan; giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ của Ngành và Quyết định số 2061/QĐ-BTC.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Công nghệ Thông tin và thống kê hải quan chủ trì, phối hợp với Cục Thuế Xuất nhập khẩu đăng tải công khai các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 2061/QĐ-BTC trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 2061/QĐ-BTC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.