VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Bố trí tối thiểu 196.332 tỷ đồng NSNN cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Phấn đấu đến năm 2025 cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nguồn: Internet

Bố trí tối thiểu 196.332 tỷ đồng NSNN cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Theo Nghị quyết số 25/2021/QH15, ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 196.332 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 39.632 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 156.700 tỷ đồng.

[Infographics] Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Giải pháp phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Gần 949 tỉ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ

Xây dựng nông thôn mới ở một số nước châu Á và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Ngày 28/7/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 25/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết này đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 28/7/2021.

Tại Nghị quyết số 25/2021/QH15, Quốc hội quyết nghị, giai đoạn 2021-2025 tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn, bản.

Đồng thời, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Cùng với định hướng mục tiêu tổng quát trên, Quốc hội cũng đã quyết nghị mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2025 cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu...

Ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 196.332 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 39.632 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương: 156.700 tỷ đồng.

Trong quá trình điều hành, Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách trung ương để ưu tiên hỗ trợ thêm cho Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và có giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn hợp pháp để thực hiện.

Việc phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình theo nguyên tắc: Năm 2021 tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ như giai đoạn 2016-2020. Trong khi đó, trong giai đoạn 2022-2025, căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới), thực hiện theo nguyên tắc, ngân sách trung ương không hỗ trợ các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, trong đó: ưu tiên hỗ trợ các địa phương miền núi, Tây Nguyên, các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương từ 60% trở lên.

Để quản lý và điều hành Chương trình đạt hiệu quả, các địa phương có trách nhiệm bố trí đủ vốn ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình; khuyến khích cho vay ủy thác qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội; tăng cường vận động các tổ chức kinh tế đăng ký hỗ trợ địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới…

Tại Nghị quyết số 25/2021/QH15, Quốc hội giao Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc lồng ghép nguồn vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội phê duyệt; ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và pháp luật khác có liên quan;

Đồng thời, Chính phủ rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án đầu tư để thực hiện Chương trình có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư một phần kinh phí, phần còn lại do Nhân dân đóng góp, có sự tham gia giám sát của Nhân dân; Hằng năm, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Chương trình tại kỳ họp cuối năm của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội giao Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình; chỉ đạo các địa phương thực hiện cân đối, huy động, lồng ghép và sử dụng các nguồn lực bảo đảm thực hiện hiệu quả Chương trình.

Quốc hội cũng giao Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và cân đối, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình; ban hành quy định về lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ để thực hiện Chương trình trên địa bàn, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đã được phê duyệt; không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản…

Ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 196.332 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 39.632 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương: 156.700 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM