Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đạt 32,7% dự toán

PV.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4/2017 ước đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế thực hiện 4 tháng ước đạt 396,47 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 396,47 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán. Nguồn: Internet.
Lũy kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 396,47 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán. Nguồn: Internet.
Trong đó, thu nội địa tháng 4 ước đạt 89,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu nội địa 4 tháng ước đạt 325,9 nghìn tỷ đồng, bằng 32,9% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2016. Không kể thu tiền sử dụng đất, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại, tiền bán cổ phần thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thì thu nội địa 4 tháng đạt 33,4% dự toán, tăng 12,3% so cùng kỳ năm trước.
Theo Bộ Tài chính, một số khoản thu tiến độ đạt khá so với dự toán, như: Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 34,4% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 40,7% dự toán; thu phí, lệ phí (bao gồm lệ phí trước bạ) đạt 37,1% dự toán. Ngoài ra, các khoản thu về nhà, đất đạt 50,3% dự toán; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 56,4% dự toán. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán, như: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 31,7% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 28,6% dự toán; thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi, công sản tại xã đạt 27,2% dự toán; thu khác ngân sách đạt 30,9% dự toán. 

Về thu ngân sách địa phương, tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả nước có 45/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 32%), trong đó 25 địa phương thu đạt trên 36% dự toán; 51/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 12 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện tháng 4/2017 ước đạt 108,4 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 393,38 nghìn tỷ đồng, bằng 28,3% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 68,56 nghìn tỷ đồng, bằng 19,2% dự toán, tăng 20%; chi trả nợ lãi đạt 36,7 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán, tăng 10%; chi thường xuyên đạt 287,35 nghìn tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2016. 

Theo nhận định của Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017 được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 

Tính đến ngày 15/2/2017, vẫn còn 13/45 bộ, cơ quan trung ương và 7/63 địa phương chưa triển khai phân bổ vốn đầu tư đến từng dự án). Đối với nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2017, Quốc hội chưa thông qua danh mục và mức vốn cho từng dự án, nên chưa giao dự toán cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để triển khai thực hiện.