Thu nội địa đạt thấp

Theo baohaiquan.vn

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thuế, kết quả thu nội địa 5 tháng nếu không kể các khoản thu liên quan đến đất đai, phí, lệ phí thì đạt thấp cả về tiến độ thu và tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ các năm gần đây.

Hoạt động nghiệp vụ tại cơ quan Thuế Hà Nội. Ảnh: T.Linh.
Hoạt động nghiệp vụ tại cơ quan Thuế Hà Nội. Ảnh: T.Linh.

Kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) của ngành Thuế tháng 5/2017 ước đạt 66.965 tỷ đồng, đạt 6,9% so với dự toán, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 3.840 tỷ đồng, bằng 10% so với dự toán, bằng 100,8% so với cùng kỳ, trên cơ sở sản lượng thanh toán ước đạt 1.210 nghìn tấn, giá dầu thanh toán trong tháng 5 ước đạt 52,5 USD/thùng, cao hơn 2,5 USD/thùng so với giá dự toán, cao hơn khoảng 7,8 USD/thùng so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 63.125 tỷ đồng, bằng 6,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2016. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 49.225 tỷ đồng, bằng 6,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 10,4% so với cùng kỳ.

Như vậy, 5 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Thuế thu NSNN đạt 398.400 tỷ đồng, bằng 41,1% dự toán, bằng 113% so cùng kỳ (không bao gồm phần thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các doanh nghiệp). Thu từ dầu thô ước đạt 18.900 tỷ đồng, bằng 49,3% dự toán, tăng 16% so cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt khá chủ yếu do giá dầu thanh toán 5 tháng ước đạt khá, bình quân đạt 54,9 USD/thùng, cao hơn 4,9 USD/thùng so với giá dự toán và tăng 39,7% so cùng kỳ. Sản lượng thanh toán 5 tháng ước đạt 5.320 nghìn tấn, bằng 43,3% so với dự toán, bằng 82,3% so cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 379.500 tỷ đồng, bằng 40,8% so với dự toán, bằng 112,9% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 303.440 tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, kết quả thu nội địa 5 tháng nếu không kể các khoản thu liên quan đến đất đai, phí, lệ phí thì đạt thấp cả về tiến độ thu và tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ các năm gần đây (5 tháng/2016 đạt 41,6% số thu cả năm; năm 2015: đạt 41,3; năm 2014: đạt 44%).

So với dự toán, có 8/17 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 43%) là thuế Thu nhập cá nhân 48%; tiền sử dụng đất 66%; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 79%; tiền bán nhà 125,2%; thu phí, lệ phí 51,3%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 55,4%; thu từ xổ số 61,5%. 8/17 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán, trong đó một số khoản đạt dưới 40% gồm khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 33,3%; khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài 36,1%; khu vực công thương nghiệp- ngoài quốc doanh 39,8%; thu cổ tức và lợi nhuận còn lại đạt 32%; thuế Bảo vệ môi trường 35,1%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 37,4%; thu cố định tại xã 33,5%; thu khác ngân sách 28,9%.

Nếu so với cùng kỳ năm 2016, 11/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu gồm: Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,1%; Khu vực công thương nghiệp- ngoài quốc doanh tăng 12,9%; thuế Thu nhập cá nhân tăng 24,5%; thu tiền cho thuê đất tăng 12,5%; thu cổ tức và lợi nhuận còn lại tăng 39,4%; thu phí, lệ phí gấp 2,62 lần;... 6 khoản thu, sắc thuế còn lại có mức thu thấp hơn cùng kỳ 2016 như thu từ khu vực DNNN Trung ương bằng 93,6%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bằng 90,5%; thu tiền bán nhà bằng 54,8%; thuế Bảo vệ môi trường bằng 87,9%; lệ phí trước bạ bằng 93,6%, thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng 77,6%.

Đặc biệt, thu ngân sách Trung ương 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 173.570 tỷ đồng, bằng 35,7% so với dự toán, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Đây là năm có tiến độ thu chậm nhất trong 3 năm gần đây (năm 2016 đạt 35,9%, năm 2015 đạt 39,1%, năm 2014 đạt 43,6%), chậm hơn tiến độ tổng thu do cơ quan thuế quản lý (đạt 41,1% dự toán) và chậm hơn tiến độ thu ngân sách địa phương (thu ngân sách địa phương 5 tháng ước đạt 224.830 tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán).