Tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ BOG xăng dầu quý II/2015

Tổng hợp theo VP. Bộ Tài chính

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, ngày 07/8/2015, Bộ Tài chính đã có thông báo số liệu về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ BOG xăng dầu trong Quý II năm 2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Bộ Tài chính công bố chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong quý II/2015 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, cụ thể:

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2015 là: 2.843,648 tỷ đồng.

Tổng số trích quỹ BOG trong quý II (từ ngày 01/4/2015 đến hết ngày 30/6/2015) là: 1.294,814 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II (từ ngày 01/4/2015 đến hết ngày 30/6/2015) là: 2.349,179 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG phát sinh là: 5,117 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết quý II (đến hết ngày 30/6/2015): 1.794,400 tỷ đồng.