Tổng cục Thuế: Quyết liệt giảm số giờ nộp thuế

pv.

Từ đầu năm 2015 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai mạnh mẽ nhiều biện pháp thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Với các giải pháp về sửa đổi chính sách thuế và giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý thuế đã triển khai từ đầu năm 2015 đến nay, số giờ nộp thuế giảm tiếp được trên 50 giờ.

Từ đầu năm 2015 đến nay, số giờ nộp thuế giảm tiếp được trên 50 giờ. Nguồn: internet
Từ đầu năm 2015 đến nay, số giờ nộp thuế giảm tiếp được trên 50 giờ. Nguồn: internet

Ngay sau khi Nghị quyết số 19/NQ-CP được ban hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo Tổng cục Thuế đã xây dựng kế hoạch hành động nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật của cán bộ công chức thuế; đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2014, ngay từ đầu năm 2015, Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để nhằm giảm thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp (DN), như: Trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều thuế GTGT, hóa đơn, thuế tài nguyên và quản lý thuế; ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế TNDN.

Theo tính toán, việc sửa đổi, đơn giản hoá thủ tục về hoá đơn, về kê khai, khấu trừ thuế GTGT, kê khai thuế TNDN của DN tại 02 Thông tư nêu trên đã giảm thêm được 40 giờ nộp thuế.

Cùng với việc sửa đổi cơ chế, chính sách, ngành Thuế đẩy mạnh khuyến khích người nộp thuế sử dụng các dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp. Tính đến nay, tỷ lệ DN thực hiện kê khai thuế điện tử đạt 98% và có trên 350 nghìn DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử với tổng số tiền thuế nộp qua dịch vụ Nộp thuế điện tử trên 33.000 nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015 số tiền thuế nộp qua dịch vụ Nộp thuế điện tử được hơn 24.000 nghìn tỷ đồng). Với việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp này giảm được trên 10 giờ nộp thuế cho DN.

Với các giải pháp đã triển khai từ đầu năm 2015 đến nay, số giờ nộp thuế giảm tiếp được trên 50 giờ. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, sau khi thực hiện các giải pháp về sửa đổi chính sách thuế và giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý thuế, dự kiến số giờ nộp thuế giảm được khoảng 420 giờ/năm, do đó sẽ đạt và vượt được mục tiêu mà Nghị quyết 19 của Chính phủ đã đặt ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với người nộp thuế xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015.

Với quyết tâm cao, ngành Thuế đã rất nỗ lực góp phần quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ, cộng đồng DN đánh giá cao. Tuy nhiên những thử thách thức phía trước vẫn còn lớn. Tại Hội nghị trực tuyến của Tổng cục Thuế về triến khai Nghị quyết 19/NQ-CP Chính phủ tổ chức mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tới dự và chỉ đạo hội nghị đã nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngành Thuế còn khá nặng nề, bởi mặc dù đã giảm được nhiều thủ tục hành chính và đơn giản hóa được số lượng lớn thủ tục hành chính nhưng số lượng thủ tục vẫn còn nhiều, còn phức tạp làm ảnh hưởng đến thời gian của người nộp thuế.

Công tác cải cách thủ tục hành chính thuế đối với người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh (thuế GTGT, thu nhập cá nhân hộ kinh doanh, thuế trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp,...) chưa có sự đổi mới căn bản…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu, trong năm 2015 ngành Thuế phải xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng chế độ và ít nhất 90% đúng thời gian quy định. Ngoài ra, các yêu cầu khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng quy định và ít nhất 90% đúng thời gian theo quy định của pháp luật. Năm 2016 phấn đấu đạt mức ASEAN-4 về cải cách hành chính thuế đối với 3 nhóm chỉ tiêu mới là: Kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời hạn và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế.

Để giải quyết triệt để những tồn tại trên, nhằm giảm thời gian nộp thuế xuống còn 171 giờ (bao gồm cả thời gian nộp BHXH), bằng với thời gian trung bình của các nước ASEAN-6 theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 thì Tổng cục Thuế cần có giải pháp, mục tiêu cụ thể, quyết tâm thực hiện bằng được việc giảm giờ nộp thuế như kế hoạch đã đề ra.

Trong tháng 6/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 hướng dẫn một Luật sửa nhiều Luật, nội dung về thuế TNDN, theo tính toán, việc sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục kê khai thuế TNDN theo Thông tư này sẽ giảm trên 30 giờ cho DN. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp mở rộng triển khai ứng dụng CNTT quản lý thuế tập trung (TMS) cho 36 Cục Thuế còn lại cũng như mở rộng áp dụng nộp thuế điện tử trên phạm vi cả nước (giải pháp này sẽ giảm được trên 10 giờ nộp thuế cho DN).