TP. Hồ Chí Minh: Vốn đăng ký của doanh nghiệp bất động sản tăng cao

Theo baoxaydung.com.vn

Trong 2 tháng đầu năm 2017, tại TP. Hồ Chí Minh, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất với vốn đăng ký cao gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh, 02 tháng đầu năm 2017, khối đầu tư trong nước có 4.404 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 57.199 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 11% về số lượng doanh nghiệp và tăng gấp 2 lần về vốn đăng ký). Ngoài ra, trên 5.700 lượt doanh nghiệp điều chỉnh bổ sung vốn tăng 25.000 tỷ đồng.

Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 82.636 tỷ đồng, tăng 40,7%. Trong đó, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất (42,7%) với vốn đăng ký 24.407,7 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ); Xây dựng với vốn đăng ký 14.663,7 tỷ đồng chiếm 25,6% (tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ), còn lại là các ngành khác.

Bên cạnh đó, khối đầu tư nước ngoài có 96 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư đạt 119,1 triệu USD (tăng 6,7% số dự án so cùng kỳ) và 24 dự án điều chỉnh tăng vốn đạt 59,7 triệu USD.

Trong các dự án FDI cấp mới thì Thông tin và truyền thông có vốn đầu tư nhiều nhất (đạt 42,4%) với 50,5 triệu USD; Xây dựng chỉ chiếm 8,3% với 9,86 triệu USD. Trong đó, Malaysia là quốc gia có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (37,2%) với 44,24 triệu USD; tiếp theo là Nhật Bản chiếm 20,4% với 24,34 triệu USD; Hà Lan là 13,4% với 16 triệu USD và Thái Lan với 10,33 triệu USD.

Ngoài ra, hiện thành phố còn theo dõi 20 dự án có nguồn vốn ODA đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư trên 114.000 tỷ đồng, trong đó vốn ODA gần 98.000 tỷ đồng, vốn đối ứng gần 16.500 tỷ đồng.

Trong năm 2017, kế hoạch vốn ODA đã giao là 952,500 tỷ đồng (TP giao là 258,500 tỷ đồng; Trung ương giao là 694 tỷ đồng). Lũy kế giải ngân vốn ODA trong 02 tháng đầu năm 2017 đạt 245 tỷ đồng.