Từ ngày 3/10/2012, Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh được áp dụng lệnh thị trường

Phùng Tuấn

TCTC Online - Đó là khẳng định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tại Công văn số 3764/UBCK-PTTT gửi Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh về việc áp dụng chính thức lệnh thị trường.

Công văn của UBCKNN nêu rõ: Căn cứ Công văn đề nghị số 89/2012/BC-SGDHCM ngày 24/9/2012 của Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính tại Tờ trình của UBCKNN về báo cáo kết quả áp dụng thí điểm lệnh thị trường (MP), UBCKNN chấp thuận cho Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh áp dụng chính thức lệnh thị trường kể từ ngày 03/10/2012.

Ngoài ra, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh công bố thông tin trên thị trường để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.