Tuyên Quang: Kết quả ban đầu từ chống thất thu thuế các ngân hàng thương mại

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Cùng với việc tăng cường chống thất thu thuế ở khu vực kinh doanh thương mại, nhà hàng khách sạn, thời gian gần đây, Cục Thuế Tuyên Quang còn đẩy mạnh chống thất thu thuế thu nhập cá nhân tại khối các ngân hàng thương mại và bước đầu đã cho những kết quả nhất định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đại diện Cục Thuế Tuyên Quang, hiện nay các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xác định thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện chủ yếu thông qua việc chi trả tiền lương theo vị trí công việc và theo kết quả kinh doanh.

Trong khi thực tế còn có các khoản thu nhập được các NHTM chi trả trên danh nghĩa cho các tập thể nhưng là chi trả cho cá nhân trong và ngoài hệ thống; tiền hoa hồng do thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm… Đó là các khoản lợi ích mà người lao động được hưởng nhưng không được các ngân hàng xác định là thu nhập chịu thuế để thực hiện khấu trừ thuế theo quy định của chính sách thuế TNCN.

Đánh giá, phân tích kỹ hơn về vấn đề này, đại diện Cục Thuế Tuyên Quang cho rằng, thông qua việc nhận diện, phân tích những khoản lợi ích ngoài tiền lương, tiền công thì: Tiền lương, tiền công được phản ánh trên tài khoản phải trả cho người lao động và được chi trả qua tài khoản của cá nhân trong hệ thống các NHTM. Bên cạnh đó còn các khoản chi cho tập thể, cá nhân trong ngành được phản ánh trên các tài khoản về khen thưởng, phúc lợi và tài khoản chi cho hoạt động quản lý và công vụ.

Do đó, việc xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản lợi ích này thường không được các ngân hàng xác định đến từng cá nhân để thực hiện khấu trừ thuế. Các khoản phụ cấp theo quy định của ngành, không phù hợp với quy định được trừ của chính sách thuế TNCN như tiền trách nhiệm kho quỹ, tiền trách nhiệm vận chuyển tiền… các ngân hàng cũng không xác định vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Xác định được vấn đề, thông qua công tác kiểm tra, Cục Thuế Tuyên Quang nhận thấy, để tránh rủi ro cho khách hàng trong hoạt động tín dụng, mỗi một NHTM thực hiện ký hợp đồng với một công ty bảo hiểm để thực hiện bảo hiểm tiền vay, khoản tiền hoa hồng chi trả cán bộ tín dụng lại được chi trả theo hình thức cho tập thể, đơn vị là các ngân hàng. Do đó việc xác định lợi ích của cá nhân được ẩn trong thu nhập của các ngân hàng.

Bên cạnh đó, để duy trì các khách hàng truyền thống có mối quan hệ giao dịch thường xuyên, ổn định và khối lượng giao dịch số tiền lớn, các ngân hàng có các khoản chi cho các khách hàng được thể hiện trên các bảng sao kê và tài khoản hoạt động quản lý công vụ với số tiền rất lớn nhưng không có chữ ký của người nhận.

Từ phân tích cụ thể trên, Cục Thuế Tuyên Quang đã thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế TNCN đối với khối các NHTM. Thông qua đó, ngành Thuế yêu cầu đơn vị cung cấp những tài liệu có liên quan đến việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN, như: Quy chế chi trả lương, thưởng và các khoản phụ cấp của đơn vị, sao kê sổ phụ của một số cá nhân, bảng cân đối tài khoản kế toán, tài khoản liên quan đến việc xác định thu nhập của đơn vị…

Qua công tác thanh tra, kiểm tra tại một số NHTM trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 7 tháng đầu năm 2017 đã phát hiện và kiến nghị xử lý nộp ngân sách trên 1,6 tỷ đồng. Từng bước chấn chỉnh công tác quản lý thuế đối với các NHTM.