Xử lý trường hợp Hải quan và doanh nghiệp không thống nhất kết quả giám định

Theo baohaiquan.vn

Trường hợp cơ quan Hải quan không nhất trí với kết quả giám định do người khai hải quan cung cấp, cơ quan Hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định và căn cứ vào kết quả giám định này để quyết định việc thông quan. Nếu người khai hải quan không đồng ý với kết luận kiểm tra của cơ quan Hải quan thì thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Nếu người khai hải quan không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan Hải quan  thì được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa.  Nguồn: PV.
Nếu người khai hải quan không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan Hải quan thì được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa. Nguồn: PV.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước đề nghị của Tổng Công ty vật liệu xây dựng số 1 - Công ty cổ phần (Công ty FICO) đề nghị xem xét lại việc phân loại mặt hàng thép không hợp kim dạng que. 

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính đã quy định rõ trường hợp này.

Cụ thể, trường hợp người khai hải quan không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan Hải quan về tên hàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan thì người khai hải quan thực hiện khiếu nại hoặc lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa theo quy định của pháp luật. Trường hợp người khai hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định, cơ quan Hải quan căn cứ kết luận của cơ quan, tổ chức giám định để quyết định việc thông quan.

Trường hợp cơ quan Hải quan không nhất trí với kết quả giám định do người khai hải quan cung cấp, cơ quan Hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định và căn cứ vào kết quả giám định này để quyết định việc thông quan. Nếu người khai hải quan không đồng ý với kết luận kiểm tra của cơ quan Hải quan thì thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho cho biết, nếu có thắc mắc về việc phân loại hàng hóa, Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để thực hiện theo đúng các quy định nêu trên.