03 nguồn kinh phí thực hiện hoạt động khuyến nông


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019, trong đó quy định rõ 03 nguồn kinh phí thực hiện hoạt động khuyến nông.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019, kể từ ngày 01/01/2020, 03 nguồn kinh phí thực hiện hoạt động khuyến nông gồm:

Thứ nhất, nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trong đó:

Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khuyến nông trung ương và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, tổ chức thực hiện.

Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khuyến nông địa phương và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý, tổ chức thực hiện.

Thứ hai, nguồn kinh phí lồng ghép với các chương trình, dự án khác để thực hiện mục tiêu của khuyến nông.

Thứ ba, ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động khuyến nông. Các đơn vị được vận dụng các quy định tại Thông tư này trong việc sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác khi thực hiện hoạt động khuyến nông.