99,6% doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế điện tử

PV.

Thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 20/7/2016, đã có 99,6% số trong tổng số 548 doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử; 95,3% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử...

Hình minh họa. Nguồn: Internet
Hình minh họa. Nguồn: Internet

Tính đến ngày 20/7/2016, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố; với trên 546 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, trên tổng số 548 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động (đạt tỷ lệ 99,6%).

Cùng với đó, tính đến ngày 20/7/2016 đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử. Cụ thể:

Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia là trên 523.000/548.000 (đạt tỷ lệ 95,3%);

Số lượng doanh nghiệp đăng ký dịch vụ với ngân hàng là trên 503.000 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 91,7 %). Hiện nay, số giờ nộp thuế còn 117 giờ.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực hải quan cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực hiện đại hóa. Tính đến 15/7/2016, tổng số thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia là 31 thủ tục.

Tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý là 143.318 bộ hồ sơ với sự tham gia của 7.000 doanh nghiệp hoạt động thường xuyên trong các lĩnh vực này.

Ngoài ra, trong tháng 7/2016, Bộ Tài chính đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia giai đoạn 2016-2020.