Bảo đảm nguồn ngân sách thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

Việt Dũng

Tại Nghị quyết số 68/NQ-CP vừa được ban hành ngày 01/7/2021, Chính phủ giao Bộ Tài chính bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bộ Tài chính bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do COVID-19 .
Bộ Tài chính bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do COVID-19 .

Nghị quyết số 68/NQ-CP được ban hành nhằm hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch và hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Chính phủ yêu cầu nguyên tắc hỗ trợ phải bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ.

Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia; trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung đã được quy định tại Nghị quyết. 

Việc hỗ trợ ngân sách nhà nước thực hiện đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương trên 60% tự bảo đảm kinh phí thực hiện.

Ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương còn lại theo nguyên tắc: 80% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên; 60% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh chưa tự cân đối ngân sách còn lại (ngoài các tỉnh miền núi, Tây Nguyên); 40% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương còn lại.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương, nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện theo các nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

Tại Nghị quyết, Chính phủ cũng khuyến khích tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để điều hành linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ.

Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Tài chính bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do Covid-19. Cùng với đó, căn cứ quy định pháp luật hiện hành và số thực chi của các địa phương (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) để xem xét, hỗ trợ kịp thời từ ngân sách trung ương cho từng địa phương; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ quan liên quan ban hành Thông tư hướng dẫn theo trình tự, thủ tục rút gọn và cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng với lãi suất 0%/năm, thời hạn tái cấp vốn dưới 12 tháng và không có tài sản đảm bảo để cho người sử dụng lao động quy định tại Nghị quyết này vay trả lương cho người lao động. Thời hạn giải ngân tái cấp vốn đến hết ngày 31/3/2022 hoặc khi giải ngân hết số tiền tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước...